Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ [ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ] - сукупність розмі-щених у пам'яті ЕОМ реквізитів будь-якого документа, які можуть бути переглянуті ко-ристувачем у різній формі. У разі необхіднос-ті за допомогою відповідних програмних за-собів в Е.д. можуть бути внесені певні зміни.

ЕЛЕКТРОННИЙ КАЛЬКУЛЯТОР [ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР] - портативні електронні клавішні обчислювальні прила-ди для інженерних, економічних та інших розрахунків.

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ [ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ] - електронна система платежів - без-готівкові розрахунки між продавцями й по-купцями, банками та їхніми клієнтами, що здійснюються через комп'ютерну мережу, систему зв'язку із застосуванням засобів коду-вання інформації і її автоматичної обробки.

ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИЙ ПІДПИС [ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ] - зашифрований ідентифікатор особи, що пе-редає інформацію, зокрема фінансових до-кументів, у комп'ютерній системі "клієнт-банк". Інформація береться до виконання при збігові ідентифікатора зі зразком, етало-ном сторони, яка приймає.

ЕЛЕМЕНТ [ЭЛЕМЕНТ] (від латин, elemen-tum - первісна речовина) - 1. У давньорим-ській філософії - стихія (вогонь, повітря, вода й земля). 2. Поняття об'єкта, що вхо-дить до складу визначеної системи і розгля-дається у її межах як неподільне. 3. Складо-ва будь-чого єдиного, цілого.

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ [ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ] (ла-тин. elementarius) - 1. Початковий, най-простіший. 2. Переносно-звичайний, без-заперечний.

ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ [ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ] - порція даних, у процесі використання якої неможливо виділити з неї порцію, що відрізняється від попередньої.

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ [ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА] - встановлені у законодавчому порядку державними органами принципи організа-ції і дії податкової системи, що охоплює її частини: суб'єкти податку (платники подат-ків), об'єкти податку (оподатковуваний дохід, майно), одиницю оподаткування (оди-ницю виміру об'єкта податку), податкову ставку (норму оподаткування) і податковий оклад (сума податку з одного об'єкта), подат-кові пільги.

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ [ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ] - основні положення побудови та ор-ганізації утримання податків, що визнача-ються законодавчими актами держави. До Е.с.о. належать: суб'єкти податку, податко-ві ставки і пільги, неоподатковуваний міні-мум, податкова декларація тощо.

ЕЛІМІНУВАННЯ [ЭЛИМИНИРОВАНИЕ] (від латин, elimino - виношу за поріг) - вилу-чення з розгляду в процесі аналізу, розра-хунку, контролю наперед відомих факторів, показників, що не зв'язані з процесом, яви-щем, яке аналізується, вивчається.