Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ [ЭЛАСТИЧНОСТЬ] (латин. elasticus - гнучкий) - міра зміни одного показника відносно зміни іншого, від якого залежить перший. Математично - це похід-на від одного показника до іншого, зміна од-ного показника, зумовлена прирощенням іншого показника на одиницю.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЕКСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ [ЭЛАСТИЧНОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ] -показник, що відображає за-лежність експортної пропозиції від попиту. Якщо Е.е.п. висока, то при високій еластич-ності попиту стає можливим здійснювати девальвацію валютного курсу. У цьому разі нижчі ціни іноземної валюти можуть роз-ширити експорт.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЗАМІЩЕННЯ [ЭЛАСТИЧНОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ] -коефіцієнт, який по-казує, наскільки вірогідно замінити один фак-тор на інший у виробництві певного товару.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ (ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА] - сукупний показник, який ха-рактеризує динаміку попиту на товари або послуги, його зміни під впливом коливань кон'юнктури ринку, насамперед цін (напр., зміна попиту на велосипеди при зниженні цін на один відсоток).

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ [ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ] - сукупний по-казник, що характеризує обсяг зміни пропо-зиції товарів на ринку при зміні цін на один відсоток.

ЕЛЕКТОРАТ [ЭЛЕКТОРАТ] - 1. Чисельність громадян, яка має право обирати при голо-суванні. 2. Виборці, що голосують за певну політичну партію.

ЕЛЕКТРОННА АВТОРИЗАЦІЯ [ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОРИЗАЦИЯ] - перевірка повнова-жень на доступ до даних у комп'ютерних ін-формаційних системах. У банківських сис-темах практикується автоматична перевір-ка електронного підпису (факсимільної копії підпису абонента).

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА [ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА] - система пересилки інформації між користувачами обчислювальних ма-шин, у якій комп'ютер, підключений до за-гальної (чи спеціальної) телефонної системи за допомогою модема, бере на себе функції збереження і пересилки повідомлень. Кана-лами електронної пошти передаються бір-жові звіти, платіжні документи і здійсню-ються біржові операції.

ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦЯ [ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА] - інтерактивна система обробки числової і текстової інформації, упорядкова-ної у вигляді таблиці з поіменованими ряд-ками і колонками.

ЕЛЕКТРОННА УСТАНОВКА (ЭЛЕКТРОННАЯ УСТАНОВКА] - автоматизована систе-ма фірми, компанії, установи, організації, що містить, як правило, систему електрон-них карток, систему автоматизованої оброб-ки текстів, базу даних, електронну пошту і систему організації телекомунікацій.