Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСПРЕС-ВАНТАЖ [ЭКСПРЕСС-ГРУЗ] - вантаж, який перевозять транспортом, що рухається з підвищеною швидкістю, зупи-няється лише на великих станціях.

ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ [ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ] - оперативне інформаційно-бібліографічне видання, що містить голов-ним чином реферати публікацій про най-важливіші відкриття, винаходи в різних га-лузях науки і техніки.

ЕКСПРОМТ [ЭКСПРОМТ] (від латин, exp-romtus - той, що є "під рукою", готовий) - блискавичні дії, виступи принагідне, без спеціальної підготовки.

ЕКСПРОПРІАЦІЯ [ЭКСПРОПРИАЦИЯ] (ла-тин. expropriatio, від exproprio - позбавляю власності) - примусове вилучення приват-ного майна державою або громадою (напр., з метою побудови споруд громадського при-значення - доріг, будівель тощо]. Е. може бути за винагороду і без неї; остання нази-вається конфіскацією і стосується здебіль-шого майна. Е. здійснюється державними органами на підставі спеціальних законів. Заходи Е. без винагороди були застосовані при секуляризації церковного майна і мо-настирів (тобто перетворення його в держав-ну власність). Окремий вид Е. - націоналіза-ція, тобто примусове позбавлення власності на землю, засоби виробництва, транспорту, зв'язку, на будівлі тощо. В УРСР відповідно до указів про насильницьку націоналізацію зем-лі, надр, водних багатств, лісів, банків, транспорту, промисловості, торгівлі тощо бу-ла проведена масова конфіскація засобів ви-робництва і майна громадян. Це призвело до зубожіння народу і занепаду економіки.

ЕКС-РАЙТ [ЭКС-РАЙТ] (англ. ex-right) - кор-порації, що залучають додаткові гроші шля-хом надання своїм акціонерам права підпи-сатись на нові або додаткові акції, за ціною, як правило, нижчою від ринкової.

ЕКСТЕНСИВНЕ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА [ЭКСТЕНСИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА] - розширення господарства, збіль-шення ресурсних джерел без підвищення ефективності їх використання; екстенсив-ний шлях ведення господарства, пов'язаний з суто кількісним зростанням обсягів при невисокій результативності.

ЕКСТЕНСИВНИЙ (ЭКСТЕНСИВНЫЙ] (від латин, extensivus - розширюючий) - пов'-язаний з кількісними змінами, а не з якісни-ми перетвореннями, розвитком. Протилеж-не - інтенсивний.

ЕКСТЕНСИВНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ [ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ] - спосіб збільшення обсягів виробництва за рахунок кількісних факторів економічного зростан-ня: додаткового залучення робочої сили, розширення посівних площ, будівництва нових об'єктів тощо. Можливості Е.ш.р. зав-жди обмежені наявністю природних і трудо-вих ресурсів.

ЕКСТЕНСИВНІСТЬ [ЭКСТЕНСИВНОСТЬ] (латин, extendo - розширюю) - кількісне (а не якісне) збільшення, розширення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія