Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСПОРТНИЙ ЛІЗИНГ [ЭКСПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ] -Див. Лізинг експортний.

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ [ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ] - потенційна здатність, можливість даної країни експортувати наяв-ні ресурси або товари, які вона виробляє.

ЕКСПОРТНИЙ ФАКТОРИНГ [ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ] - факторингові операції у зовнішній торгівлі, які містять гарантію від кредитного і валютного ризиків.

ЕКСПОРТНИЙ ФОНД [ЭКСПОРТНЫЙ ФОНД] - певна частина товарних ресурсів, яка на-дається для поставок на експорт. Е.ф. може формуватися на рівні підприємства, регіону або держави в цілому. Див. також Фонди експортні.

ЕКСПОРТНІ ДОТАЦІЇ [ЭКСПОРТНЫЕ ДОТАЦИИ] - кошти державного бюджету, на-дані експортерам для заохочення експорту.

ЕКСПОРТНІ РЕСУРСИ [ЭКСПОРТНЫЕ РЕСУРСЫ] - ресурсні можливості експорту, види та обсяги економічних продуктів (про-дукції, товарів, послуг, робіт), фінансових ресурсів, призначених для продажу на зовнішніх ринках, частина експортного потен-ціалу (фонду) країни, призначеного для по-точної реалізації.

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ БАНКИ (ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ БАНКИ] -державні або напівдержавні установи які здійснюють дов-гострокове кредитування експорту, рефі-нансування і гарантування страхових кре-дитів приватних банків.

ЕКСПОРТОВАНА ІНФЛЯЦІЯ [ЭКСПОРТИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ] -Див. Інфляція екс-портована.

ЕКСПОЦЕНТР [ЭКСПОЦЕНТР] - центр під-готовки і проведення експозицій (виставок), як правило, з міжнародною участю.

ЕКСПРЕС [ЭКСПРЕСС] (англ. express, від латин, expressus - виразний) - швидкіс-ний транспортний засіб - судно, поїзд, ав-тобус. Як правило, транзитні, з широким колом послуг.