Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСПОРТ ІНФЛЯЦІЇ [ЭКСПОРТ ИНФЛЯЦИИ] - поширення інфляції з одних країн в інші, що виникає в результаті економічних відносин, безпосередньо через гроші, ціни.

ЕКСПОРТ КАПІТАЛУ [ЭКСПОРТ КАПИТАЛА] - вивезення, розміщення капіталу за кордоном у грошовому чи товарному вира-женні з метою вигіднішого, ефективнішого використання, придбання власності в Ін-ших країнах, вкладення коштів у виробни-чі об'єкти, будівлі, споруди, цінні папери, що в майбутньому мають принести високі дохо-ди, зміцнити економічні позиції.

ЕКСПОРТНА ДЕТАКСАЦІЯ [ЭКСПОРТНАЯ ДЕТАКСАЦИЯ] - зниження чи відміна не-прямих податків на експортовану продукцію.

ЕКСПОРТНА КВОТА [ЭКСПОРТНАЯ КВОТА] - кількість товару, яку державні органи дозволяють експортувати підприємствам, фірмам в умовах обмеженого експорту.

ЕКСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ [ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ] -Див. Ліцензія експортна.

ЕКСПОРТНА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА [ЭКСПОРТНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ] - цільова програма діяльності підпри-ємства в галузі зовнішньоекономічної діяль-ності, яка передбачає вивіз товарів, техно-логій, результатів наукових розробок і послуг за кордон для продажу їх на зовнішньому ринку. Е.п.п. має орієнтуватися на відшко-дування витрат виробництва, транспорт-них витрат і одержання прибутку за рахунок доходів від реалізації.

ЕКСПОРТНА СУБСИДІЯ [ЭКСПОРТНАЯ СУБСИДИЯ] - грошові виплати, спрямова-ні на підтримку національних експортерів і непряму дискримінацію імпорту. Е.с. - один із засобів державного стимулювання експорту за рахунок бюджету. Е.с. може бу-ти у формі прямого фінансування науково-дослідних, конструкторських робіт і експор-тного виробництва, а також у формі надан-ня на ті самі цілі благодійних кредитів.

ЕКСПОРТНЕ ЗАМОВЛЕННЯ [ЭКСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ] - організаційно-економічна і правова форма здійснення і регулювання зовнішньоекономічної діяльності підпри-ємств, фірм і організацій з експорту.

ЕКСПОРТНЕ МИТО [ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА] - мито, що сплачується експортером при експорті товарів.

ЕКСПОРТНИЙ КРЕДИТ [ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ] - кредит, наданий покупцям або їхньому банку з метою фінансування прода-жу; засіб заохочення експорту. Фірмовий Е.к. надається від імені експортера, але фінансу-ється банком. Банківський Е.к. надається іноземним покупцям безпосередньо банка-ми. Відомі й комбіновані варіанти, коли дер-жавний кредит поєднується з кредитами приватних банків і міжнародних організацій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія