Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСПЕРИМЕНТ [ЭКСПЕРИМЕНТ] (латин. experimentum від experior - випробовую) - вивчення, дослідження явищ і процесів шля-хом їх моделювання, відтворення. Е. еконо-мічні вкрай обмежені, оскільки проведення їх із суб'єктами господарювання - людьми мо -же мати несприятливі соціальні наслідки.

ЕКСПЕРТ [ЭКСПЕРТ] (від латин, expertus- досвідчений) - кваліфікована людина, спе-ціаліст у певній галузі, якого залучають для консультацій щодо прийняття рішень, про-ведення експертизи наукових розробок.

ЕКСПЕРТИЗА [ЭКСПЕРТИЗА] (фр. experti-se, від латин, expertus - досвідчений)-вив-чення будь-якого питання обізнаною осо-бою-експертом з наданням відповідного ви-сновку. Застосовують Е. у діяльності органів державного управління, різних господар-ських органів, а також у судочинстві, коли виникають питання, для розв'язання яких необхідні спеціальні знання з певної галузі (економіки виробництва, торгівлі, техніки, мистецтва тощо). Розрізняють такі види Е.: технічну, товарознавчу, криміналістичну, Експертами можуть бути особи, які мають необхідні для проведення певних Е. спеці-альні знання з відповідної галузі науки й практики. На основі дослідження експерт складає висновок, у якому дає мотивовані відповіді на поставлені перед ним запитан-ня. В необхідних випадках до висновку до-дають ілюстративний матеріал. Висновок експерта, в разі згоди з ним органу, що приз-начив Е., є підставою для прийняття певно-го рішення. При незгоді з висновком може бути призначена компетентніша Е.

ЕКСПЕРТИЗА БУХГАЛТЕРСЬКА [ЭКСПЕРТИЗА БУХГАЛТЕРСКАЯ] - 1. Дослідження спеціалістом-бухгалтером або групою спеці-алістів правильності відбиття фактів та явищ господарської діяльності підприєм-ства (організації, установи) у документах бухгалтерського обліку, бухгалтерських ре-єстрах, звітах, балансах. Е.б. найчастіше застосовують органи слідства, суду та дер-жавного арбітражу при розслідуванні та розгляді кримінальних і цивільних справ та господарських спорів. Хід дослідження та відповіді на поставлені відповідними орга-нами запитання бухгалтер-експерт подає у висновку, який складає за спеціальною фор-мою. Коли експерт виявить факти, що ма-ють значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені запитання, він має право вказати на них у висновку. 2. Однією з форм Е.б. є аудит, тобто повна перевірка стану фінансово-господарської діяльності об'єкта господарювання. Його здійснюють аудиторські фірми на основі контракту за рахунок підприємства. Аудиторські фірми є незалежними госпрозрахунковими органі-заціями і, як правило, отримують спеціаль-ні повноваження від державних органів.

ЕКСПЕРТИЗА ПАТЕНТНА [ЭКСПЕРТИЗА ПАТЕНТНАЯ] - 1. Дослідження заявки на винахід з метою встановлення ознак вина-ходу і видачі на основі цього авторського свідоцтва чи патенту на винахід. 2. З'ясу-вання, що конструкції, виробничі процеси, матеріали, які призначені на експорт, для міжнародних виставок або на які передбаче-но продаж ліцензій чи передачу технічної документації в інші країни, не підпали під дію патентів, що діють у відповідній країні.

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА [ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА] - Інтелектуальна комп'ютерна програма, здатна робити логічні висновки на основі знань у конкретній проблемній га-лузі і забезпечувати вирішення специфіч-них завдань (консультування, навчання, ді-агностика, тестування, проектування тощо) без присутності експерта (спеціаліста в кон-кретній проблемній галузі).

ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД [ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД] - метод вирішення завдань, який поля-гає у використанні думки фахівця (експерта).

ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ [ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] - метод прогнозування, що ґрунту-ється на використанні оцінки експерта як джерела інформації.

ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ [ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ] - кількісні та якісні оцінки процесів 1 явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах). До Е.о. найчастіше вдаються, коли аналізо-ване явище, величина тощо не піддається безпосередньому обліку, вимірюванню.

ЕКСПІРАЦІЯ [ЭКСПИРАЦИЯ] (від латин. expiratio - випаровування) - 1. Настання дати завершення угоди. 2. Настання дати закінчення строку дії опціону; останній день для реалізації опціону.