Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ПРАВО (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО] (від англ. exclusive - виключний) - виняткове право юридичної або фізичної особи на володіння майном, інтелектуаль-ною чи іншою власністю, передане іншій особі.

ЕКС-КУПОН [ЭКС-КУПОН] - купон після оплати процентів чи дивідендів.

ЕКСПАНСІЯ [ЭКСПАНСИЯ] (від латин, ex-pansio - розширення) - розширення сфе-ри впливу об'єднань великих держав, що здійснюється економічними, військовими і дипломатичними методами.

ЕКСПАНСІЯ ЕКОНОМІЧНА (ЭКСПАНСИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ] - Див. Економічна експансія.

ЕКСПАНСІЯ КРЕДИТНА [ЭКСПАНСИЯ КРЕДИТНАЯ] - інтенсивне розширення банка-ми кредитних операцій з метою одержання прибутку.

ЕКСПАНСІЯ ТОРГОВА [ЭКСПАНСИЯ ТОРГОВАЯ] - розширення сфери впливу еконо-мічно розвинутих країн або їх підприємств, компаній у сфері зовнішньої торгівлі, спря-моване на посилення боротьби за джерела сировини і ринки збуту.

ЕКСПАТРІАЦІЯ [ЭКСПАТРИАЦИЯ] (від екс... і латин, patria - батьківщина) - при-мусове або добровільне залишення батьків-щини зі зміною або втратою громадянства.

ЕКСПЕДИТОР [ЭКСПЕДИТОР] (від латин. expedio - споряджаю) - службова особа ор-ганізації (фірми, установи), яка супрово-дить, відправляє вантажі, кореспонденцію, спеціальну пошту тощо.

ЕКСПЕДИТУВАТИ [ЭКСПЕДИРОВАТЬ] - відправляти, доставляти товар за призна-ченням або одержувати його. Процес одер-жання чи відправки товару.

ЕКСПЕДИЦІЯ [ЭКСПЕДИЦИЯ] (від латин. expeditio - приведення у порядок) - 1. Від-правлення. розсилання кореспонденції, листів, вантажів тощо. 2. Установа чи під-розділ, що відає відправленням, розсилан-ням. 3. Військова операція, акція, що прово-диться збройними силами, часто частина-ми спеціального призначення, в іншій кра-їні. 4. Поїздка групи людей зі спеціальним завданням пошуку, розвідки, вивчення то-що. Напр., археологічні, геологічні Е. та ін.; учасники такої поїздки.