Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ] - сукупність економічних заходів, спрямованих на підвищення ефек-тивності виробництва, успішне розв'язання технічних, економічних чи екологічних проблем суспільства або окремих галузей, підприємств у певні періоди їх розвитку.

ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ] - об'єктивні ма-теріальні суперечності, притаманні вироб-ничим, економічним відносинам суспіль-ства і кожному історично визначеному спо-собу виробництва в цілому.

ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ] - комплекс потреб та вимог національно-го суспільства. Жодна нація або група націй не може повністю досягнути своїх цілей. Ця не-спроможність виникає з непослідовності та конфліктів цілей як на національному, так і на міжнародному рівнях та з неадекватності інс-трументів політики. Виникають конфлікти між приватними і національними цілями, між внутрішніми та зовнішніми тощо. Пом'якши-ти такі конфлікти та знайти можливість задо-волення першочергових, значущих цілей і є завданням економічної політики.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ [ЭКОНОМИЧНОСТЬ] - прагнення до індивідуалізму, уникнення тотожності з іншими індивідами. Являє со-бою конкурентну можливість для виробни-ків, продавців - отримати зиск, пропоную-чи індивідуальні товари, послуги.

ЕКОНОМІЯ [ЭКОНОМИЯ] (від грец. oikono-mike, oikonomia, букв. -ведення домашньо-го господарства) - ощадливе ведення госпо-дарства, в основі якого лежить зменшення витрат, зокрема затрат матеріалів, устатку-вання, енергії, уречевленої праці, робочого часу тощо. Е. досягають зниженням втрат, використанням ресурсозберігаючих техно-логій, високою організацією праці, ощадли-вим веденням господарства.

ЕКОНОМІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ [ЭКОНОМИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ] - один із засобів зростаючого доходу фірми за умови, коли витрати на одиницю продукції кожного з кількох продуктів, виготовлених одночасно, нижчі від витрат на одиницю продукції тих же продуктів, вироблених окремо з такими ж фінансовими вкладеннями. Джерелом Е.д. є використання вхідних факторів ви-робництва, обладнання, каналів розподілу, управління та інших активів.

ЕКОНОМІЯ МАСШТАБУ (ЭКОНОМИЯ МАСШТАБА] - економія, що випливає з широкомасштабного виробництва продукції і має перевагу в тій чи іншій країні через наяв-ність необхідних факторів виробництва і ринку збуту (внутрішнього та зовнішнього). Джерела Е.м. - спеціалізація та технологіч-на інновація.

ЕКС... [ЭКС...] (латин, ex...) - префікс, що означає відокремлення, рух догори, позбав-лення, зміну якості, завершення. Напр., ек-спансивний- той, щр надприродно виявляє свої почуття, емоції, рухи. У складних сло-вах означає "колишній", напр., екс-прем'єр, екс-тдер.

ЕКС-ДИВІДЕНД [ЭКС-ДИВИДЕНД] (від ла-тин. ех і dividendus - те, що треба розділи-ти) - означає акцію, котра продається і ку-пується після того, як за неї виплачені диві-денди.

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю [ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ] (від англ. exclusive - ви-ключний) - виняткове право особи, засобів масової інформації подати інформаційний матеріал, взятий у певної особи.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія