Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОНОМІЧНИЙ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] (від грец. oikinomikos. - господарський) - 1. Той, що стосується господарювання, еконо-міки, економічної діяльності, економічної науки. 2. Маловитратний, раціональний, найвигідніший.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ] - комплексне вивчення ста-ну народного господарства, його галузей, об'єктів господарської діяльності, організа-цій, фірм, компаній, різних сфер суспільно-го життя з метою виявлення факторів Поліп-шення результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні явища. При проведенні Е.а. використовують ста-тистичні методи (порівняльний, індексний, балансовий тощо) та економіко-математич-ні (кореляційний та факторний аналізи, ва-ріаційне обчислення та ін.). Для узагальнен-ня результатів аналізу використовуються аналітичні таблиці та графіки. Їх зміст і фор-ма повинні відповідати вимогам повноти ві-дображення, правильного групування да-них, доцільної послідовності показників, що характеризують окремі сторони функціону-вання економіки та соціальної сфери сус-пільства. Е.а. сприяє розробці системи захо-дів, спрямованих на усунення недоліків в економічній діяльності, вибору найдоцільні-ших напрямів розвитку народного госпо-дарства в цілому, його галузей, організацій, фірм, компаній. Див. також Аналіз госпо-дарської діяльності.

ЕКОНОМІЧНИЙ БАЗИС [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС] - сукупність виробничих від-носин між людьми, що відповідають певно-му ступеню розвитку продуктивних сил сус-пільства.

ЕКОНОМІЧНИЙ БАРОМЕТР [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР] - Див. Барометр економічний.

ЕКОНОМІЧНИЙ БОЙКОТ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БОЙКОТ] - повна або часткова відмо-ва від економічних зв'язків з окремою при-ватною особою, фірмою, регіоном, держа-вою, групою держав тощо.

ЕКОНОМІЧНИЙ ВОЛЮНТАРИЗМ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВОЛЮНТАРИЗМ] -Див. Во-люнтаризм економічний.

ЕКОНОМІЧНИЙ ДУАЛІЗМ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ] (від латин, dualis - двоїс-тий) - існування одночасно в межах однієї економічної системи різних засобів вироб-ництва, споживання, ринків праці, що зава-жають один одному; Е.д. властивий для пе-рехідних періодів розвитку економіки

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ] -Див. Ефект економічний.

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС] -усвідомлені потреби учас-ників ринкових відносин, рушійна сила їх різноманітних дій у сфері виробництва і ре-алізації товарів і послуг.

ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ] - принциповий союзник протекціонізму, неприйняття вільної торгівлі та іноземного підприємниц-тва, виходячи з того, що від впровадження такої політики втрачають певні групи влас-ного населення. Е.н. захищає приватні інте-реси певних груп виробників однієї країни, заперечує вигідність економічної інтеграції та законність іноземної власності.