Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОНОМІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ] -характер взає-мозв'язку різних суб'єктів економічних від-носин (окремих осіб або їх груп, підпри-ємств, територій, держав та ін.); є наслідком появи і розвитку приватної власності.

ЕКОНОМІЧНА ЗОНА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА] - Див. Зона вільної торгівлі.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН] - один із головних органів ООН, що здійснює координацію економічної і со-ціальної діяльності системи установ ООН.

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ] (латин. intagratio - поповнення, відновлення) - процес збли-ження, об'єднання господарського життя, економік ряду країн. Основа Е.і. - міжна-родний поділ праці, мета - досягнення ефективної структури національних госпо-дарств, створення спільного ринку товарів, послуг, капіталу, робочої сили, а також збли-ження економічної політики інтегрованих держав.

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРВЕНЦІЯ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ] (латин, interventio - втручання, від interventio - втручаюсь) - 1. Насильницьке втручання однієї чи кіль-кох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв'язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошово-му ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти (інтервенція товарна, валютна).

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ] - Див. Інформа-ція економічна.

ЕКОНОМІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА] - су-купність підприємств, організацій, установ, об'єктів, споруд, доріг тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функці-онування економіки. Див. також Інфрас-труктура економіки.

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА] (від грец. ЬиЬег-пеиЬ.е - мистецтво керівництва) - наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих економічних системах.

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ ООН ДЛЯ ЄВРОПИ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН ДЛЯ ЕВРОПЫ) - постійний орган Еконо-мічної і соціальної ради ООН, створений у 1947 р. для вивчення проблем економічної активності Європи.

ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА] (пізньолатин. conjunctura, від латин, conjunqo - зв'язую, з'єдную) - сукупність економічних умов, стан речей, збіг обставин, що можуть впли-вати на перебіг і результати процесів у краї-ні, на окремих товарних чи регіональних ринках. Стан економіки, що характеризу-ється рівнем ділової активності, динамікою виробництва і споживання, рухом цін, про-центних ставок, валютного курсу, кредитно-банківської активності, зростання доходів, заробітної плати, дивідендів тощо.