Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ [ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ] - опис економічних процесів, об'єктів, зв'язків з використанням математичного апарату (рівнянь, співвідношень тощо).

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР [ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО] - єдиний комплекс економічних і правових заходів на будь-якій території.

ЕКОНОМІКО [ЭКОНОМИКС] (від грец. oiko-nomike, букв.- мистецтво ведення домаш-нього господарства) - суспільна наука, яка вивчає поведінку окремих осіб, груп людей у процесі організації виробництва, розпо-ділу, обміну та споживання створених благ з метою задоволення власних потреб, вико-ристовуючи для цього наявні обмежені ре-сурси. Це економічна наука, що вивчає тео-ретичні основи становлення і розвитку еко-номіки, являє собою викладення основ су-часної економічної теорії. Створена працею кількох поколінь найвидатніших вчених-економістів Західної Європи і США, пред-ставлена багатьма науковими школами, випробувана протягом останнього століття. Вона базується на ринковій теорії і практиці. Основою предмета "Е." служить теорія попиту і пропозиції, досягнення рин-кової рівноваги, ринкова конкуренція, дії (поведінка) виробників і споживачів ринку. Це не політекономія у трактуванні радян-ських економістів, але й не галузева чи фун-кціональна економіка. У класичному розу-мінні поділяється на макроекономіку і мік-роекономіку. Курс Е. відповідає на такі пов'-язані між собою питання: 1) що виготовля-ти, які матеріальні блага, товари, послуги, у якій кількості та якої якості, аби вони най-більше відповідали потребам ринку і попи-ту споживачів; 2) з якими витратами, за до-помогою яких технологій, якими силами, потужностями, енергетичними засобами ці товари мають виготовлятись для забезпе-чення споживачів; 3) для яких споживачів і у якій кількості ці товари виготовляються і призначаються.

ЕКОНОМІЧНА БЛОКАДА (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА] -Див. Блокада економічна.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА] - введення в економіку політичних і воєнних чинників, застосування санкцій і всебічного стратегічного контролю на тор-гівлю з деякими країнами, аби змусити їх виконувати вимоги сторони, яка запрова-джує політику Е.в., що властиве міжнарод-ній економічній політиці.

ЕКОНОМІЧНА ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ] - різке порушення рівноваги, нестабільність в еко-номіці, розбалансованість господарських зв'язків.

ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ] - передання однією країною іншій країні матеріальних, валют-них та інших ресурсів безкоштовно або на певних пільгових умовах.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ) (латин, expansio - поширення) - одна з форм зовнішньої полі-тики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоп-лення нових ринків збуту, сфер впливу, дже-рел сировини. Проводиться як суто еконо-мічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо. Е.е. може про-вадитися також окремими концернами, фірмами для витіснення інших фірм і захоп-лення ринків збуту та ресурсних джерел.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ] - Див. Ефективність економічна.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ] -економічний показник, який обчислюється як відношення обсягу виробленої продукції у грошовому вирараженні до обсягів капі-таловкладень, що забепечили випуск цієї продукції. Складність оцінки Е.е.к. полягає в тому, що від часу капіталовкладень до ви-пуску продукції проходить великий строк (лаг), тому важко встановити кількісно, який приріст обсягу випуску принесли саме дані капіталовкладення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія