Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКЗЕКУЦІЯ (ЭКЗЕКУЦИЯ) (латин, execuitio - покарання) - 1. Виконання рішень судових чи адміністративних органів. 2. Тілесне покарання.

ЕКЗЕК'ЮТИВКАРДЗ [ЭКЗЕКЬЮТИВ-КАРДЗ] (англ. executive cards) - "службові" картки, які видаються тільки високооплачу-ваним клієнтам (Великобританія).

ЕКЗЕМПЛЯР (ЭКЗЕМПЛЯР1 (від латин. exemplar - зразок, примірник, приклад) - 1. Зразок з числа подібних предметів, речей, документів. 2. Переносно-особа, яка виріз-няється рідкісними, оригінальними, дивни-ми негативними діями, рисами.

ЕКЗО... [ЭКЗО...] (від грец. exo - зовні, поза) - префікс, що означає "зовні", "поза чи-мось" (напр., екзосфера).

ЕКЗОТИЧНИЙ [ЭКЗОТИЧЕСКИЙ] - той, що стосується екзотики - вирізняється особливими, незвичними якостями, вихо-дить за межі звичного. Напр., особливий товар, витвори мистецтва, природи. Пере-носно - дивовижний, химерний.

ЕКІПАЖ [ЭКИПАЖ] (фр. equipage)-особо-вий склад, група працівників, які обслугову-ють кораблі, літаки, військові транспортні засоби.

ЕКІПІРОВКА [ЭКИПИРОВКА] - (фр. equi-per - опоряджувати) - спорядження будь-кого, все необхідне для того, щоб екіпірува-ти когось або щось; обмундирування.

ЕКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ [ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ] - форма і сила про-яву діяльності суб'єкта (фізичного чи юри-дичного), відмінною ознакою якої є ступінь інтенсивності цієї діяльності, спрямованої на гармонізацію взаємодії людини і навко-лишнього середовища, особистості і суспіль-ства, коли здійснення активного впливу суспільства на природу, середовище узго-джується з його впливом на людину як на біосоціальну і соціальну істоту. Суб'єктами Е.а. виступають: особистість, соціальна гру-па, держава, суспільство, людство в цілому.

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА [ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) - ступінь розуміння і цінніс-не ставлення людини до природи, формуван-ня відповідних позитивних моральних норм і якостей, необхідних для розв'язання еколо-гічних проблем в інтересах кожного індивіда; конкретні практичні дії людини щодо поліп-шення екологічного стану довкілля.

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ] - розуміння необхідності забезпечення чистоти природ-ного середовища, формування відповідної свідомості людини щодо екології, подолання негативних моральних якостей особи, та-ких, як егоїстичне, споживацьке, нееконо-мічне використання природних ресурсів. безгосподарність, марнотратство, що завда-ють відчутної шкоди навколишньому середовищу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія