Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКВІВАЛЕНТИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ [ЭКВИВАЛЕНТЫ ОБЫЧНЫХ АКЦИЙ] --цінні папери, які можна обміняти на зви-чайні акції, рівноцінні звичайним акціям за величиною одержуваних прибутків, ди-відендів.

ЕКВІВАЛЕНТНА ЗАМІНА [ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЗАМЕНА] - заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути, напр., зак-риття поточного рахунку й визнання саль-до для відкриття нового рахунку.

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ [ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ] (латин. аедиіуаіепз - рівноцінний) - рівноцін-ний, рівнозначний, рівносильний, однако-вий за величиною (напр.. Е. обмін матері-альними цінностями, послугами на інші рів-ноцінні, рівнозначну.

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД З ОБЛІГАЦІЙ [ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ] - по-казник, який використовується для порів-няння доходу від короткострокових цінних паперів, придбаних з дисконтом, з доходом від державних боргових зобов'язань.

ЕКВІВАЛЕНТНІ ОДИНИЦІ [ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ] - термін, що озна-чає обсяг випущеної за певний час продук-ції у повністю закінчених цілих одиницях. Частково закінчена продукція перерахову-ється в еквівалентні цілим одиницям за до-помогою коефіцієнта - "процента завер-шення", Е.о. обчислюються за матеріальни-ми затратами і затратами на обробку (кон-версійні затрати) залежно від способу реєс-трації цих затрат; матеріальні затрати вра-ховуються всі відразу, як тільки виріб або замовлення поступає у виробництво; всі ін-ші затрати нараховуються під час вироб-ництва; розрахунок Е.о. є ключовою особли-вістю операційної системи обліку затрат на виробництво.

ЕКВІВАЛЕНТНІ ПОЗИЦІЇ [ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ] - різні методи викорис-тання цінних паперів, що в кінцевому під-сумку дають однаковий прибуток.

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ [ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ] (від латин, aequivalens - рівносильний, рів-нозначний) - вживається для позначення можливих відношень типу рівності, тобто відношення, яким властиві рефлективність, симетричність, транзитивність.

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЦІНОВА [ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ЦЕНОВАЯ] - досягнення че-рез цінову політику такого співвідношення цін на різноманітні групи товарів, які забез-печують рентабельну роботу підприємств-покупців, підприємств-виробників, продав-ців, постачальників.

ЕКВІТІ ["ЭКВИТИ"] (англ. equiti - цінні папери) - частка власності держателів зви-чайних і привілейованих акцій у компанії.

ЕКЗЕКВАТУРА [ЭКЗЕКВАТУРА] (від латин. exsequore - виконую) - виконання в даній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні.