Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕВАКУАЦІЯ [ЭВАКУАЦИЯ] (латин, evacu- atio, від evacuo - звільняю, спорожняю) - виведення людей (матеріальних цінностей) із життєнебезпечних місцевостей, які пере-бувають у зоні стихійного лиха, воєнних дій.

ЕВАЛЬВАЦІЯ [ЭВАЛЬВАЦИЯ] (фр. evalua- tion. від value - ціна, вартість) - оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості, придатності тощо: аналіз даних, обстановки.

ЕВЕНТУАЛЬНИЙ [ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ] (від латин, eventus - випадок) - 1. Можливий результат (вчинок) за певних обставин (кон'-юнктури) .2-У кримінальному праві - один з видів вини (умисел), за якої особа, що вчи-нила злочин, передбачаючи можливість наслідків, своїми діями або бездіяльністю не бажала їх, але свідомо спричинила їх на-стання.

ЕВІКЦІЯ [ЭВИКЦИЯ] (від латин, evictio - стягнення через суд своєї власності) - відчу-ження через суд у покупця придбаного ним майна, товару на тій підставі, що воно не належало продавцеві, у зв'язку з чим про-даж-купівля була незаконною. Майно має бути повернуте справжньому власникові, а особа, яка незаконно продала його, повинна відшкодувати покупцеві збитки.

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ [ЭВОЛЮЦИОННЫЙ] (від латин, evolutio від evolvo - розгортаю) - 1. Безперервний, поступовий позитивний роз-виток. 2. Е. теорія-вчення про історичний розвиток живої природи.

ЕВОЛЮЦІЯ (ЭВОЛЮЦИЯ) (латин, evolutio - розгортаю) - поступальний розвиток явищ, дій, предметів при збереженні чи по-ліпшенні якості в процесі кількісного перет-ворення.

ЕВРИКА ("ЭВРИКА'] (англ. "EURACA", European Research Coordination Agency) - спіль-на програма західноєвропейських країн в галузі наукових досліджень і дослідно-кон- структорських розробок. Заснована у 1985р. 19 країнами.

ЕВРИСТИКА [ЭВРИСТИКА] (від грец. heu-ristiko - відшукую, відкриваю) - метод ана-лізу економічних явищ і процесів, прийнят-тя рішень. Ґрунтується на інтуїції, аналогі-ях, досвіді, винахідливості, тобто на особли-вій властивості людського мозку і здатності людини розв'язувати задачу, для якої фор-мальний математичний алгоритм, спосіб розв'язку невідомий.

ЕВРИСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ [ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ] - вид програмування, який базується на методах моделювання розумової діяльності і застосо-вується для розв'язання задач, які не мають точно формалізованого алгоритму розв'яз-ку, або в умовах неповної наявності вихідних даних.

ЕГАЛІТАРИЗМ [ЭГАЛИТАРИЗМ] (фр. galita-risme - зрівнялівка, від galite - рівність)- різновид утопічного соціалізму, що пропо-відує зрівняльний розподіл засобів вироб-ництва і благ як основний спосіб усунення суперечностей в економіці й суспільстві.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія