Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ [ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ] - доходи, одер-жані компанією, фірмою у нинішньому звітному періоді, але віднесені згідно з бух-галтерським обліком до майбутніх пе-ріодів. ДОХОДИ ФІСКАЛЬНІ (ДОХОДЫ ФИСКАЛЬ-НЫЕ] - доходи державної скарбниці.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО [ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - юридичне самостійне підприємство, яке відділилося від основно-го (материнського) підприємства і заснова-не ним завдяки переданню частини свого майна. Часто виступає в ролі філіалу голов-ної фірми, що його заснувала. Засновник Д.п. затверджує його статут 1 зберігає щодо нього деякі управлінські, у тому числі й кон-трольні, функції. Д.п. можуть розміщува-тись у інших регіонах, населених пунктах за межами місцезнаходження головного підприємства.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ [ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ] - підприємство, у якого безпосе-редній інвестор - нерезидент володіє біль-ше як 50 відсотками капіталу. Див. також Дочірне підприємство, Фірма дочірня.

ДРАФТ [ДРАФТ] (англ. draft) - письмовий наказ трасанта контрагенту - трасату - виплатити певну суму грошей третій сторо-ні по тратті.

ДРАХМА [ДРАХМА] (грец. drachme, букв. - жменя) - 1. Грошова одиниця Греції, що до-рівнює 100 лептам. Введена в обіг у 1836р. 2. Торговельна Д. - міра маси в Англії.

ДРОБЛЕННЯ АКЦІЙ [ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ] - операція акціонерного товариства, коли одна розміщена акція конвертується в дві або більше тієї самої категорії за рішенням загальних зборів акціонерів. При цьому до статуту товариства вносяться відповідні зміни стосовно номінальної вартості й кіль-кості оголошених акцій товариства.

ДРУГОЧЕРГОВА АКЦІЯ [ВТОРООЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ] -нижчерядна акція з відстро-ченим дивідендом, виплати за яким здійсню-ються після виплати за решту видів акцій.

ДРУКУЮЧИЙ ПРИЛАД [ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] -Див. Принтер.

ДУАЛЬНА ПОЗИКА [ДУАЛЬНЫЙ ЗАЕМ) (від латин, dualis - двоїстий) - кредит у двох валютах: ситуація, за якою проценти випла-чуються в одній валюті, а основний капітал повертається в іншій.

ДУБЛІКАТ [ДУБЛИКАТ] (від латин, dup-licatus - подвоєний) - другий примірник будь-якого документа, що має однакову (ідентичну) з оригіналом юридичну силу. На ньому ставиться напис: "Дублікат".

ДУБЛОН [ДУБЛОН] (від фр. duoblon, з ісп. doblon, від doble - подвійний) - старовин-на золота іспанська монета, яку використо-вували також і в інших країнах.

ДУКАТ [ДУКАТ] (італ. ducato, від латин. du-catus - герцогство) - старовинна срібна, потім золота монета, що карбувалась в Іта-лії з 1140 р, і набула поширення в усій Євро-пі як високопробна монета (вміст золота 3,5 г). Була в обігу до Першої світової війни.

ДУМА [ДУМА] - 1. Представницька, вибор-на, законодавча, дорадча, адміністративна установа, а також приміщення цієї устано-ви. 2. Збори,рада.