Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОСТОВІРНІСТЬ БАЗИ ДАНИХ [ДОСТОВЕРНОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ] - відповід-ність інформації, що зберігається у базі даних ЕОМ, фактам реального світу, дій-сності.

ДОСТОВІРНІСТЬ ПРОГНОЗУ [ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРОГНОЗА] - обґрунтованість оцін-ки вірогідності здійснення прогнозу за певних обмежувальних умов, обставин.

ДОСЬЄ [ДОСЬЕ] (фр. dossier) - комплект документів, що стосується даного питання, справи, особи, а також тека, в якій утриму-ються ці документи.

ДОТАЦІЯ [ДОТАЦИЯ] (латин, dotatio-дар, пожертвування, від латин, doto - наділяю) - асигнування з державного бюджету на покриття збитків, для збалансування ниж-честоящих бюджетів, доплата.

ДОТИЧНІ ЗАСОБИ [ОСЯЗАЕМЫЕ СРЕДСТВА] - реально існуючі матеріальні, фінансові засоби, матеріальна частина за-гального капіталу, що може бути залучена до комерційних операцій.

ДОХІД [ДОХОД] - у широкому значенні - будь-яке надходження коштів чи одержання матеріальних цінностей, які мають грошову вартість. Напр.,Д. компанії можна харак-теризувати. як збільшення її активів або зменшення зобов'язань, що ведуть до зро-стання власного капіталу. Стосовно фірми, підприємства розглядають валовий Д., чистий Д. У валовий Д. підприємства включають виручку, грошові надходження від реалізації товарів і послуг, виконання ро-біт, від продажу майна, проценти, одержані за рахунок надання грошей у кредит, а та-кож інші грошові й матеріальні надходжен-ня. Чистий Д. - це різниця між валовим Д. і затратами матеріальних ресурсів.

ДОХІД ГРОМАДЯН [ДОХОД ГРАЖДАН] - формується в основному за рахунок грошо-вих надходжень: одержання заробітної пла-ти, пенсій, стипендій, дивідендів, Д. від під-приємницької діяльності.

ДОХІД ДЕРЖАВИ [ДОХОД ГОСУДАРСТВА] - поняття "дохід" стосовно держави в ціло-му - це національний дохід. Джерелом його утворення є сплачені податки, платежі, від-рахування, рента, що надходять у державну скарбницю.

ДОХІД ПОБІЧНИЙ [ДОХОД КОСВЕННЫЙ] - дохід, одержаний юридичною чи фізич-ною особою в результаті побічної діяльності.

ДОХІД, ЩО ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ [ДОХОД, ОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ] - доходи юри-дичних і фізичних осіб, з яких вони зобов'я-зані сплачувати податки й збори відповідно до чинного законодавства.