Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОПОМОГА З ПРИВОДУ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ [ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ] - один з видів соціального страхування робітників і службовців. Див. Страхування соціальне, Допомога із соціального страхування.

ДОПОМОГА ЗА БЕЗРОБІТТЯМ [ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ] - грошові виплати зі спеціальних державних фондів безробітним громадянам, визнаним і зареєстрованим відповідними державними органами, для забезпечення прожиткового мінімуму. Один із засобів соціального захисту населення.

ДОПОМОГА ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ [ПОСОБИЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ] - матеріальна допомога працівникам у разі тимчасової втрати працездатності через хворобу, вагітність, роди та ін. Фонд допомоги із соціального страху-вання створюється за рахунок внесків дер-жави, юридичних і фізичних осіб.

ДОПУСК [ДОПУСК] - 1. Факт визнання ак-цій компанії на біржі, встановлення курсу акцій, після чого починається котирування акцій на біржі. 2. Спеціальне документаль-но підтверджене право відвідувати окремі об'єкти з обмеженим доступом,

ДОРОЖНЕ МИТО [ДОРОЖНАЯ ПОШЛИНА] - вид внутрішнього мита, яке сплачу-ється за проїзд, перевезення вантажів, пере-гін худоби дорогами, водними шляхами, мо-стами, переправами.

ДОРУЧЕННЯ [ПОРУЧЕНИЕ] - 1. Двосто-роння угода про право здійснення майнових операцій, за якою одна сторона - власник майна (поручитель) надає право іншій сторо-ні (повірителю) виконати певні господарські чи фінансові операції від імені доручителя і його коштом. Д. складається у письмовому вигляді на певний строк і підтверджується підписом довірителя, що засвідчується пе-чаткою закладу, підприємства, установи, яка наділена певними повноваженнями.

ДОРУЧЕННЯ БЛАНКОВЕ [ДОВЕРЕННОСТЬ БЛАНКОВАЯ) -документ про передачу прав без зазначення довіреної особи.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ [ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ] - прикладний напрям кі-бернетики, що безпосередньо використову-ється для вирішення практичних, організа-ційних та економічних завдань. Суть Д.о. полягає у пошуку шляхів раціонального ви-користання наявних ресурсів для досягнен-ня поставлених цілей.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ (ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА] - одна з первинних стадій маркетингу, що полягає у детальному вив-ченні обсягів і структури реалізованого, не-задовільного й формуючого попиту з вико-ристанням методів економічної статистики, соціологічних досліджень.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ [ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА] - глибокі маркетингові досліджен-ня, які базуються на вивченні стану, динамі-ки макро- або мікроринків (товарних чи ре-гіональних) з використанням комплексу ме-тодів економіко-математичного моделюван-ня, факторного аналізу, соціологічних дос-ліджень з метою визначення основних про-блем його розвитку й розробки перспектив-них програм.