Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОМІЦИЛІАТ [ДОМИЦИЛИАТ] (від латин. domicilium - місце проживання) - третя особа, зазначена у векселі, яка повинна оп-латити вексель за місцем проживання плат-ника або в іншому обумовленому місці.

ДОМІЦИЛЬ [ДОМИЦИЛЬ] (від латин, domi-cilium - місце проживання) - місце, де по-винен бути оплачений вексель або сплачені податки, якщо платник проживає в іншому місці.

ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ [ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ] -Див. Вексель доміцильований.

ДОМІЦИЛЮВАННЯ (ДОМИЦИЛИРОВАНИЕ] (від латин, domicilium - місце прожи-вання) - операція, відповідно до якої влас-ник банківського рахунку пред'являє своєму банкові право регулювати платежі за його векселями. Місце, де здійснюються платежі за комерційним векселем, є звичайно домі-цилієм (місцепроживанням) платника. Практика Д. забезпечує вигоди: 1) для пред'-явника векселя, який віддає перевагу банко-ві, одержуючи вигоду від більш сприятливо-го оподаткування і кращі умови при здій-сненні облікової операції; 2) для платника за перевідним векселем, який вклав свої гроші в банк і не має потреби в тому, щоб знімати їх для здійснення платежу; 3) для банкіра, оскільки він має можливість спрощення процедури платежу й одержує ширше уяв-лення про справи і становище своїх клієнтів; 4) для економіки в цілому, бо скорочує витра-ти обігу- вимагається менше готівки.

ДОНГ [ДОНГ] - грошова одиниця Демокра-тичної Республіки В'єтнам, поділяється на 10 хао або 100 су.

ДОПЛАТА [ДОПЛАТА] - кошти, доплачува-ні понад встановлений норматив, ліміт, та-рифні ставки у зв'язку з виникненням особ-ливих умов, обставин.

ДОПОВІДЬ [ДОКЛАД] - повідомлення на певну тему, представлене для обговорення. Д. готуються з різних питань діяльності ус-танови (організації, підприємства, фірми тощо). Вони бувають звітними, в яких уза-гальнюється стан справ, хід роботи за пев-ний період; поточними, що інформують про хід виконання завдань; науковими; на полі-тичні теми та ін. Д. складається з трьох ло-гічних частин: вступного розділу, основної частини (обґрунтування) і висновків.

ДОПОМІЖНА ПОЗИКА [ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЗАЕМ) - облігації, які випускаються фі-нансово-кредитними установами - кредито-рами на підставі боргових зобов'язань дебітора.

ДОПОМОГА [ПОСОБИЕ] - матеріальна допо-мога, кошти, які надаються матеріально неза-безпеченим або малозабезпеченим людям.

ДОПОМОГА ЕКОНОМІЧНА [ПОМОЩЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ] -допомога, яка надається економічно розвинутими країнами слабо-розвинутим або регіонам, що постраждали внаслідок екологічної катастрофи, стихій-ного лиха, військових конфліктів.