Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОЛАР [ДОЛЛАР] (англ. dollar, від нім. Taler - старовинна срібна монета) - грошова оди-ниця США (Д. США), Канади (канадський Д.), Австралії (австралійський Д.) і ряду інших країн. Поділяється на 100 центів. У США введений у 1786 р. зі срібним вмістом 24,34 г чистого срібла. Золотий вміст був визначений спочатку в 1,6 г чистого золота, у 1900 р. знизився до 1,5 г, а в 1934 р. -до 0,8886 г. Потім золоті доларові монети були вилучені з обігу і замінені банкнотами у ви-гляді грошових знаків номіналом в 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 500 доларів.

ДОЛАРИЗАЦІЯ [ДОЛЛАРИЗАЦИЯ] -широ-ке використання конвертованої валюти (в основному доларів) у комерційно-торговель-них операціях і грошовому обігу.

ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ [ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ] - широке надпланове, непрогнозоване використання у грошовому обігу іноземної грошової одиниці - доларів при операціях товарообігу. В цьому разі знач-на частина вітчизняної валюти втрачає свою якість як засобу платежу. Д.е. може стати не-керованою (набути рис тіньової економіки), призвести до росту соціальної напруженості, активізації тіньової економіки, зниження ку-півельної спроможності національної валюти.

ДОЛАРОВА ЗОНА (ДОЛЛАРОВАЯ ЗОНА] - угруповання країн, у яких долар США має за-конне паритетне право бути у вільному гро-шовому обігу поряд з національною валютою.

ДОЛАРОВІ ІН'ЄКЦІЇ [ДОЛЛАРОВЫЕ ИНЪЕКЦИИ) - доларові інвестиції, вкладені в економіку слаборозвинутих країн, що по-требують надходження іноземного капіталу.

ДОЛЬНИКИ [ДОЛЬНИКИ] - категорія се-лян у Київській Русі, що сплачувала землев-ласникові - феодалові певну частину (долю) врожаю зі свого господарства. Вона стано-вила, як правило, до половини врожаю, а іноді двох третин, що гальмувало розвиток селянського господарства.

ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО [ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО] - один із трьох основних суб'-єктів економічної діяльності (держава, під-приємства, домашні господарства). Охоплює економічні об'єкти й процеси, що відбувають-ся там, де постійно проживає людина, сім'я.

ДОМЕН [ДОМЕН] (фр. domaine, від латин. dominium - володіння) - 1. Нерухоме май-но, земля, яка перебувала у власності феода-ла (короля, князя, герцога); джерело доходів держави в епоху феодалізму. У зв'язку з по-ширенням податкової форми одержання доходів держави Д. втратив своє значення. 2. Група ресурсів у мережі ЕОМ, що управля-ється з одного вузла зв'язку. 3. Предметна галузь в експертних системах. 4. Набір зна-чень елементів даних одного типу у регуля-ційних базах даних, що являє собою одну колонку таблиці (відношення).

ДОМІНУВАННЯ [ДОМИНИРОВАНИЕ] (від латин, dominary - переважання) - головне, пріоритетне положення (становище) одного з економічних суб'єктів (або його майна, то-варів на ринку) порівняно з іншими суб'єк-тами підприємницької діяльності.

ДОМІНУЮЧИЙ СТАН НА РИНКУ [ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ] - наявність переваг, пріоритетів, домінування того чи іншого суб'єкта підприємницької діяльності або його товарів порівняно з інши-ми суб'єктами або товарами в системі ринку.