Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОЗВОЛЕНИЙ КАПІТАЛ [РАЗРЕШЕННЫЙ КАПИТАЛ] -капітал, санкціонований, зафік-сований в установчих документах суб'єктів підприємницької діяльності (статутний фонд).

ДОКТРИНА [ДОКТРИНА] (латин, doctrina- вчення) - сукупність постулатів, що є осно-вою економічної, наукової, політичної чи фі-лософської теорій. Д. сприяє поясненню (за-твердженню) теорії і здійсненню аналізу еко-номічних виробничо-підприємницьких ме-ханізмів, відображає необхідність вибору між сукупностями основних принципів, на базі яких можуть відбуватися ділові відносини.

ДОКУМЕНТ [ДОКУМЕНТ] (від латин, documentum - повчальний) - 1. Діловий папір, який юридичне засвідчує певні права його власників, певні факти, події. 2. Інформація, відомості, дані, зафіксовані на папері, фо-топлівці, магнітному диску, що мають офі-ційний характер.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА [ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА] - система, яка призначена для пошуку доку-ментів у масиві даних. За режимом функціо-нування Д.і.-п.с. бувають працюючими в ре-жимі вибіркового поширення інформації і пра-цюючими в режимі ретроспективного пошуку.

ДОКУМЕНТАЦІЯ [ДОКУМЕНТАЦИЯ] - су-купність первинних документів, за допомо-гою яких одержують потрібні дані для вив-чення та оцінки, підтвердження певних явищ, господарських операцій або діяльнос-ті окремих осіб. Однією з форм Д. є статис-тична звітність - поточна, періодична, звітність вибіркових та разових обстежень.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОДАТКОВА [ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЛОГОВАЯ] - звітні дані юридичних і фізичних осіб про доходи й по-даткові знижки, які використовують для об-числення розміру доходів, що підлягають оподаткуванню. Складається за спеціаль-ною стандартною формою.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕНДЕРНА [ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕНДЕРНАЯ] (від латин, documentum - доказ і англ. tender - обслуговувати) - комплект спеціальних документів, що ма-ють інформацію про ступінь, переваги щодо організаційних, технічних та комерційних питань, участі певної організації, компанії, групи людей у проведенні міжнародних тор-гів, представлених відповідно до умов прове-дення торгів, з певними економічними роз-рахунками, зазначенням переваг, експер-тних висновків щодо товарів, техніки, по-слуг тендерних проектів. Комплекти Д.т. (бланки) розсилаються або передаються тендерним комітетом фірмам чи організаці-ям - учасникам тендерних торгів для за-повнення і повернення у зазначений строк тендерному комітету.

ДОКУМЕНТИ ЗАСНОВНИЦЬКІ [ДОКУМЕНТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ] -Див. Заснов-ницькі документи.

ДОКУМЕНТООБОРОТ (ДОКУМЕНТООБОРОТ] - рух документів з часу їх виписуван-ня або реєстрації (документи, що надходять ззовні) до здачі в архів. Наукова організація праці й коштів при Д. передбачає найменшу тривалість, що підвищує ефективність уп-равління, чітко визначеного руху докумен-тів, скорочення строків їх проходження в різних інстанціях.

ДОКУМЕНТУВАННЯ [ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ] - запис за усталеними формами необ-хідної інформації, тобто створення докумен-тів, що використовуються в управлінській діяльності. Основою для створення таких документів є необхідність підтвердження наявності і змісту управлінських дій, пере-дача інформації, її забезпечення й подальше використання.