Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОДАНА ВАРТІСТЬ [ПРИБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ] - різниця між вартістю продукції (послуг), створеної і реалізованої даним під-приємством, і вартістю затрат на придбання й переробку сировини і матеріалів. Це та вар-тість, яка прирощена на даному підприємстві.

ДОДАТКОВА ВАРТІСТЬ [ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ] - частина чистого продукту, створена у процесі виробництва понад суму необхідного продукту з урахуванням і від-шкодуванням затрат праці, її ще називають додатковим продуктом.

ДОДАТКОВА ПРАЦЯ [ПРИБАВОЧНЫЙ ТРУД] - праця, затрачена працівниками суспільного виробництва на створення до-даткового продукту.

ДОДАТКОВИЙ ПРОДУКТ [ПРИБАВОЧНЫЙ ПРОДУКТ] -Див. Додаткова вартість.

ДОДАТКОВИЙ РОБОЧИЙ ЧАС [ПРИБАВОЧНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ] - частина робочого часу, протягом якого створюється додатковий продукту сфері матеріального виробництва.

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ [ПРИБАВОЧНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - додаткові виробничі непе-редбачені планом видатки, зумовлені змі-ною кон'юнктури ринку, ростом цін, транс-портних витрат тощо.

ДОДАТОК [ПРИЛОЖЕНИЕ] -документи у вигляді інструкцій, актів нормативного ха-рактеру, положень, правил, статутів, довідок тощо, що додаються до супроводжувально-го листа або до заяви.

ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ [ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ] -документ, який містить до-повнення, уточнення, додаткові роз'яснен-ня, пояснення до умов договору (угоди), пе-релік конкретних товарів, послуг, додаткові показники якості, технічні характеристики, особливі умови транспортування, вимоги до упаковки, інструктивні застереження щодо експлуатації товару.

ДОЗВІЛ [РАЗРЕШЕНИЕ] - акт згоди, який видається у письмовій або усій формі суб'єк-том управління, що володіє згідно з регла-ментом правом визначати доцільність реа-лізації тієї чи іншої дії, заходу та ін.

ДОЗВОЛЕНИЙ АКТИВ [РАЗРЕШЕННЫЙ АКТИВ] - актив, який у ряді країн прирівня-ний до інвестицій; сума Д. а. не підлягає об-кладанню податком на прибуток.