Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОГОВІР ЗАСНОВНИЦЬКИЙ (ДОГОВОР УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ] -дво- або багатосто-ронній договір, який укладається між особа-ми-ініціаторами (засновниками) створен-ня підприємства, фірми. Д.з. визначає по-рядок та умови фінансової, майнової участі у створенні й діяльності підприємства.

ДОГОВІР КОЛЕКТИВНИЙ [ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНЫЙ] - договір між власником чи адміністрацією підприємства, з одного боку, і трудовим колективом, представленим профспілковим комітетом,- з другого. Предмет Д.к.: режим роботи, оплата праці, тривалість відпустки, умови роботи, забез-печення безпеки праці, страхування, пільги, соціальний захист.

ДОГОВІР КОМІСІЇ [ДОГОВОР КОМИССИИ]- двосторонній документ, відповідно до якого одна юридична або фізична особа (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої (комітен-та) укласти одну або кілька угод від свого іме-ні, але за рахунок і за винагороду комісіонера.

ДОГОВІР КОНСИГНАЦІЇ [ДОГОВОР КОНСИГНАЦИИ] - різновид договору комісії, коли одна сторона (консигнатор) бере на себе зобов'язання протягом певного часу реа-лізувати товар, після чого сплатити вартість товару власникові.

ДОГОВІР КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ [ДОГОВОР КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ] - Див. Ко-респондентський договір.

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ [ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ] - договір, у якому встановлюються умови, обсяги купівлі й продажу товарів, ціни, умови і способи оплати, строки поставки, спосіб транспортування і відповідні розрахунки, відповідальність сторін за порушення умов договору тощо.

ДОГОВІР ЛІЦЕНЗІЙНИЙ [ДОГОВОР ЛИЦЕНЗИОННЫЙ] -спеціальний договір, яким визначається порядок надання прав на ко-мерційне й виробниче використання вина-ходів (знань), технічних розробок, товарних знаків. Сторонами, що укладають договір, ви-ступають ліцензіар і ліцензіат, які визнача-ють порядок, систему й принципи майнових відносин. Див. також Угода ліцензійна.

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ (ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ] - договір між двома або кількома державами чи іншими суб'єк-тами міжнародного права, яким встановлю-ються їх взаємні права і обов'язки в політич-них, економічних або інших відносинах. Має різні назви: договір, трактат, деклара-ція, комюніке, протокол, акт, пакт, угода, конвенція тощо, може бути двосторонній, багатосторонній, універсальний, що охоп-лює переважну більшість держав.

ДОГОВІР МОНОПОЛЬНИЙ [ДОГОВОР МОНОПОЛЬНЫЙ] - договір, що укладається при зовнішньоторговельних операціях. В основному це договір купівлі-продажу або ко-місії, який передбачає незаперечне, що про-давець (комітент) зобов'язується протягом ви-значеного часу на зазначеній у договорі те-риторії передоручати право продажу товару чи передавати його на комісію іншій (третій) стороні, окрім контрагента за даним дого-вором, а покупець (комісіонер) зобов'язується одержувати або приймати на комісію виключ-но товар контрагента за даним договором.

ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ [ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА] - угода сторін, відповідно до якої виконання умов договору може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлено виконання, оскільки інше не передбачено законом, договором і не вип-ливає із суті двосторонніх зобов'язань.