Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОВІЛЬНІ ВИТРАТИ [ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - неплановані додаткові витрати (здебільшого суб'єктивного характеру). Д.в. залежать від персональних рішень ке-рівництва організації, фірми, установи.

ДОВІРЕНА ОСОБА [ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО] - особа, яка уповноважена іншою особою (довірителем) здійснювати від Імені остан-ньої певні дії, підприємницькі операції, заз-начені у договірному документі на ім'я дові-реної особи.

ДОВІРЕНІСТЬ [ДОВЕРЕННОСТЬ] - доку-мент, яким довіряюча особа (довіритель) зас-відчує, що вона уповноважила свого представ-ника (довірену особу) здійснювати від його імені певні, зазначені в документі, дії, підпри-ємницькі операції. Д. складається у письмо-вому вигляді на певний строк, підтверджуєть-ся підписом довірителя і засвідчується печат-кою закладу, підприємства, установи.

ДОВІРЕНІСТЬ БЛАНКОВА [ДОВЕРЕННОСТЬ БЛАНКОВАЯ] -документ про пере-дачу прав без зазначення довіреної особи.

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ [ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - власність на майнові цінності, право управляти якими власник (довіритель, засновник) передає іншій особі, яка називається довірчим власником. Такі операції можуть здійснювати Як фізичні (приватні), так і юридичні особи. Довірчі власники мають право розпоряджатися до-віреним їм майном тільки таким чином і в тих межах, які зазначені довірчою угодою. Засновник може доручити довірчому влас-никові передавати доходи від використання Д.в. третій особі, яка називається бенефіці-арієм (вигодопридбавачем). Довірчими вла-сниками можуть бути юридичні органи, опі-куни, опікунські ради.

ДОВІРЧИЙ ВЛАСНИК [ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК] -особа, яка дістала у тим-часову власність майнові цінності від іншої особи - власника з правом керування і роз-порядження цими цінностями, право пере-давати третім особам (бенефіціаріям) таким чином і у тих межах, які визначені установ-чою угодою.

ДОВІРЧІ ОПЕРАЦІЇ [ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ] - операції банків з керування майном, здійснення інших матеріально-фі-нансових послуг за дорученням клієнтів і в їх інтересах на правах довіреної особи: вико-нання функцій депозитарію (збереження цінних паперів, консультації з питань купів-лі і продажу цінних паперів, нерухомості та ін.); обслуговування процесів продажу облі-гацій клієнта; виконання функцій агента акціонерних компаній; виконання платіж-них функцій тощо.

ДОВІРЧІ ПАЙОВІ ФОНДИ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ] - кредитно-фі-нансові установи, які здійснюють операції з акумуляції дрібних заощаджень населення і вкладають їх в акції та облігації. Д.п.ф. за своєю організаційною формою не є акціо-нерними товариствами, вони мобілізують свій капітал шляхом продажу паїв, які дають право на пропорційну частку в доході.

ДОВІРЧО-ОЩАДНІ БАНКИ [ДОВЕРИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ] - різновид кооперативних банківських установ, які об-слуговують в основному фізичних осіб - на-селення.

ДОВІЧНА СТРАХОВА РЕНТА [ПОЖИЗНЕННО СТРАХОВАЯ РЕНТА] - стабільні постій-ні виплати страхувальнику до кінця його життя із страхового фонду згідно з умовами страхового договору в разі втрати працез-датності, спричиненої нещасним випадком.