Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДІЛОВІ ОПЕРАЦІЇ [ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ] -комерційні біржово-підприємницькі опе-рації (угоди), спрямовані на розвиток під-приємництва, активізацію ділового парт-нерства, збільшення виробництва товарів і послуг, товарообороту, а також різного роду операцій з підписання і виконання угод, пр-оведення фінансово-банківських та інших операцій.

ДІЮЧИЙ ПРЯМО ["ДЕЙСТВУЮЩИЙ НАПРЯМУЮ"] - емітент (власник) цінних па-перів, власник збутової організації (структу-ри), який здійснює продаж цінних паперів безпосередньо інвесторам, не користуючись послугами посередників.

ДІЮЧИЙ РИНОК [ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЫНОК] - ринок, на якому маклери (дилери) можуть здійснювати значні за обсягами ко-мерційні операції на великі суми, а також впливати на котирування цін на ринку, на обсяги продажу і зміни кон'юнктури.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКА [ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ] - ініціативна самостійна господарська діяль-ність громадян, організацій- суб'єктів під-приємницької діяльності, спрямована на ор-ганізацію виробництва й купівлю товарів, надання послуг.

ДОБОВІ [СУТОЧНЫЕ] - грошові суми, що виплачуються понад заробітну плату праців-никам, які відбувають у службове відряджен-ня, для покриття особливих витрат під час перебування у відрядженні, а також особам, яких переводять в іншу місцевість, - на час перебування в дорозі до нового місця роботи.

ДОБРОБУТ [БЛАГОСОСТОЯНИЕ] - ступінь (повнота) забезпеченості населення країни, окремої соціальної групи, сім'ї, особи життє-во необхідними засобами, матеріальними, соціальними, культурними й духовними благами. Д. відображає рівень життя людей і залежить від рівня розвитку продуктивних сил, економічного стану держави, виробни-чих відносин та принципів розподілу резуль-татів праці.

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ [ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - одна з форм страхування, що виникає на основі добро-вільно укладеного договору страхування між страховиком і страхувальником.

ДОВГОВІЧНІСТЬ [ДОЛГОВЕЧНОСТЬ] - строк, протягом якого об'єкт (виріб) зберігає властивості до працездатності (з можливи-ми перервами для технічного обслуговуван-ня і ремонту) аж до повної руйнації або іншо-го крайнього стану.

ДОВГОСТРОКОВА ПОЗИКА [ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЗАЕМ] - позика, надана на тривалий період, на строк понад 5 років для реалізації (фінансового забезпечення) підприємниць-ких програм.

ДОВГОСТРОКОВИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ [ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] - пристрій ЕОМ, призначений для відносно тривалого зберігання великого обсягу даних.