Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДІАЛОГ [ДИАЛОГ] (від грец. dialog - розмо-ва, бесіда) - 1. Розмова між двома або кіль-кома особами. 2. Літературно-публіцистич-ний твір у формі розмови.

ДІАЛОГОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА [ДИАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА] - авто-матизована система, яка забезпечує пошук, перегляд і виведення інформації в діалогово-му режимі.

ДІАЛОГОВА ОБРОБКА ДАНИХ [ДИАЛОГОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ] - метод обробки даних, за яким здійснюється безпосередній ефективний зв'язок у часі між одним або кіль-кома користувачами і системою обробки да-них. Користувачі й система обмінюються тек-стовими командами - запитами і відповідями.

ДІАЛОГОВА ПРОГРАМА [ДИАЛОГОВАЯ ПРОГРАММА] - програма, що здійснює об-робку даних в діалоговому режимі.

ДІАЛОГОВА СИСТЕМА [ДИАЛОГОВАЯ СИСТЕМА] - обчислювальна система, в якій використовується діалоговий режим.

ДІАЛОГОВИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ПУНКТ [ДИАЛОГОВЫЙ АБОНЕНТСКИЙ ПУНКТ] - абонентський пункт телеобробки даних, що здійснює перетворення порівняно невели-ких масивів даних при незначній затримці відповідей комп'ютера на інформаційні за-пити користувачів.

ДІАЛОГОВИЙ РЕЖИМ [ДИАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ] - режим взаємодії людини з цифровою обчислювальною системою, за якої лю-дина (користувач) і обчислювальна система обмінюються даними у темпі, що порівню-ється з темпом обробки даних людиною.

ДІАПАЗОН [ДИАПАЗОН] (від грецьк. diapason - всеструнний) - межі, в яких зна-ходиться або може знаходитись, змінюва-тись економічна величина, показник.

ДІАСПОРА [ДИАСПОРА] - частина народу, яка назавжди залишила свою історичну віт-чизну і поселилась в іншоетнічному середо-вищі. Українська діаспора одна з найчисель-ніших у світі - налічує понад 10 млн осіб. Найбільша їх кількість (за переписом 1989 р.) мешкає в Російській Федерації -4,3 млн, Казахстані - 896 тис., Молдові - 600 тис., Білорусі - 291 тис. У Канаді мешкає майже 1 млн українців, у Польщі - понад 300 тис., Румунії-понад 100 тис. Серед західноєвро-пейських країн найбільше українців мешкає у Франції - 40 тис., Великобританії - 30 тис., Німеччині - 25 тис. осіб. Внаслідок значних політичних утисків певна частина української діаспори прихо-вувала свою національну належність до ук-раїнців, називаючись представниками ін-ших національностей. Тому реальний показ-ник кількісного складу української діаспори у світі перевищує дані офіційної статистики. Зв'язок української діаспори з історичною батьківщиною здійснюється через Товари-ство зв'язків з українцями за межами Ук-раїни-Товариство "Україна", різноманітні громадські і культурні організації. Помітну роль у зміцненні цих зв'язків відіграє часо-пис "Українська діаспора'', що видається На-ціональною Академією наук України.

ДІЄЗДАТНІСТЬ [ДЕЕСПОСОБНОСТЬ] - здатність фізичної або юридичної особи здійснювати дії; здатність, яка дає можли-вість наділяти цю особу правами й поклада-ти на неї відповідальність за вчинені дії, зо-бов'язання. Д. фізичними особами набува-ється після досягнення ними повноліття.