Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИФЕРЕНТ [ДИФФЕРЕНТ] (від латин. dif-ferens (differentio) - різниця) -у торговель-них операціях: різниця в ціні товару при йо-го замовленні й одержанні.

ДИФЕРЕНЦІАЛ [ДИФФЕРЕНЦИАЛ] (від ла-тин. differentia - різниця) - 1. Знижка від базисної ціни, передбаченої договором, яка визначається за умови запропонованих ін-ших більше потрібних покупцеві сортів то-вару за ф'ючерсним контрактом. 2. Премія брокеру за проведення особливо ефектив-них (нестандартних) біржових операцій.

ДИФЕРЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНИЙ [ДИФФЕРЕНЦИАЛ КОММЕРЧЕСКИЙ] - знижка від базисної ціни, коли ф'ючерсним контрактом передбачений порядок, за яким ціни і премії брокеру за проведення ефективних біржових операцій переглядаються відповідно до змі-ни кон'юнктури на певному товарному рин-ку на поточний момент.

ДИФЕРЕНЦІАЛ ФІКСОВАНИЙ [ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФИКСИРОВАННЫЙ] - визначе-ні ф'ючерсним контрактом умови фінансо-вих розрахунків за яких ціни і знижки, обу-мовлені у контракті, залишаються незмін-ними протягом часу дії контракту.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ [ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ] (від латин, differentia - різниця) - різниця між рівнями грошових до -ходів різних груп населення. Звичайно роз-поділ доходів характеризується різницею між середніми річними доходами 10 відсотків гру-пи громадян з найнижчими доходами і 10 від-сотків групи громадян з найвищими дохода-ми. Використовується також відношення між умовно максимальним і мінімальним дохо-дами або співвідношення між мінімальним і максимальним рівнями оплати праці.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКТІВ [ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТОВ] - ситуація, коли покупці оцінюють ідентичну продук-цію конкуруючих виробників як схожу, але не як цілковито взаємозамінну. Напр., ма-шини різних марок тощо.

ДИФЕРЕНЦІЙНА РЕНТА [ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА] (від латин, differens (diffe- rentio) - різниця) - додатковий дохід, одер-жуваний за рахунок використання ресурсів (земельних ділянок, мінеральних джерел, вигідного географічного положення), що ма-ють більшу економічну віддачу.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТАРИФ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ] - митний та-риф, що дає змогу віддавати перевагу пев-ним товарам або не пропускати їх залежно від того, в якій країні вони вироблені.

ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЦІН [ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ЦЕН] - встановлення різних ринкових цін на один і той самий товар за-лежно від рівня затрат, місця продажу, якос-ті товару.

ДИФЕРЕНЦІЯ [ДИФФЕРЕНЦИЯ] (фр. dif-ferenciation, від латин, differentia-різниця, відмінність)- Поділ, розчленування цілого на якісно відмінні частини.