Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИСТРИБУТЕР [ДИСТРИБЬЮТОР] (від англ. distribute - розподіляти, поширюва-ти) - посередницькі спеціалізовані органі-зації-фірми, що виконують збутові операції з продажу продукції виробників товарів і послуг збутових посередників виготовлюва-чам товарів і послуг. Д. закуповують товари, створюють складські запаси, формують тор-говий асортимент і продають їх від свого іме-ні та за своїми цінами.

ДИСТРИБУТИВНА СИСТЕМА [ДИСТРИБУТИВНАЯ СИСТЕМА] (англ. distributive sys-tem) - сукупність програм, що дає змогу створювати конкретні варіанти програм певної системи обробки даних, налагоджені на умови конкретного застосування.

ДИСТРИБУТИВНА СТРІЧКА (ДИСТРИБУТИВНАЯ ЛЕНТА] (англ. distributive tape) - магнітна стрічка, що містить компоненти певної програми, напр., операційної систе-ми, що поставляється виробником.

ДИСЦИПЛІНА [ДИСЦИПЛИНА] (від латин. disciplina - витримка, виховання, розпоря-док) - своєчасне і належне виконання пра-вил і зобов'язань, додержання прийнятих законів і норм економічної діяльності. Роз-різняють: договірну, платіжну, кредитну, трудову, технологічну Д. Це дотримання правил і режиму внутрішнього розпорядку, безпеки праці, високий рівень професійної підготовки і компетентності, висока якість праці, чесність, патріотизм, відданість спра-ві фірми; використання і надання правдивої інформації; справедливе доброзичливе ставлення до співробітників і вміння толе-рантного ведення діалогу; критичність в оцінці результатів власної праці і вміння визначити свої помилки; високопрофесійне, своєчасне, ефективне виконання своїх функцій в реалізації завдань та програм фір-ми, постійне підвищення рівня професіона-лізму; дотримання загальноприйнятних етичних і естетичних норм.

ДИСЦИПЛІНА ДОГОВІРНА [ДИСЦИПЛИНА ДОГОВОРНАЯ] -точне і своєчасне вико-нання зобов'язань за господарськими дого-ворами відповідно до вимог закону та умов договору. Односторонні відмова від вико-нання зобов'язання й зміна умов договору не допускаються, окрім випадків, передбаче-них законом. Додержання Д.д. забезпечу-ється майновою відповідальністю за неви-конання взятих за договором зобов'язань. Сплата неустойки і відшкодування збитків не звільняє боржника від виконання зобов'-язання за договором.

ДИСЦИПЛІНА КАСОВА (ДИСЦИПЛИНА КАССОВАЯ] - безумовне виконання юри-дичними особами встановленого фінансо-вим правом порядку одержання, зберігання та витрачання готівки. Д.к. включає: пра-вильне ведення касової книги; витрачання одержаних у банку коштів відповідно до цільового призначення; додержання вста-новлених норм витрат готівки з виручки, лімітів залишку наявних коштів у власній касі, а також строків та повноти здачі вируч-ки в банк; своєчасність повернення в банк невиплачених у встановлені строки сум за-робітної плати й дотримання правил прове-дення та оформлення розрахунків при готів-ковій закупівлі товарів для внутрішніх пот-реб підприємств; правильність і доцільність витрачання готівки з власних грошових надходжень тощо. У разі виявлення пору-шень Д.к. банківські установи мають право застосувати необхідні заходи до усунення і припинення їх надалі.

ДИСЦИПЛІНА КРЕДИТНА [ДИСЦИПЛИНА КРЕДИТНАЯ] -додержання юридичними й фізичними особами зобов'язань щодо цільо-вого використання одержаних в банку кре-дитів, їх повернення в установлені строки і своєчасного подання в банк оперативних даних, балансів та інших звітних матеріалів. До об'єктів господарювання, які порушують Д.к., вживають заходи економічного впли-ву: припинення кредитування, примусове стягнення позик, дострокове стягнення ра-ніше одержаних кредитів тощо.

ДИСЦИПЛІНА ПЛАТІЖНА [ДИСЦИПЛИНА ПЛАТЕЖНАЯ] - додержання юридичними й фізичними особами строків і порядку по-гашення розрахункових грошових зобов'я-зань за матеріальні цінності та послуги з фі-нансовими органами, банками, населен-ням. На додержання Д.п. впливає фінансо-вий стан об'єкта господарювання. Банки, фінансові й господарські органи контролю-ють додержання підприємствами (організа-ціями, установами) Д.п., вживають заходи щодо її зміцнення, і насамперед, щодо поліп-шення їх роботи. При тимчасових фінансо-вих труднощах і затримці у зв'язку з цим пла-тежів банк може надавати їм кредитну й фі-нансову допомогу. До об'єктів господарюван-ня, які систематично порушують Д.п., банки, фінансові органи вживають заходи еконо-мічного впливу, включаючи банкрутство.

ДИСЦИПЛІНАРНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ [ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ] -Див. Адміністративні методи управління.

ДИФАМАЦІЯ [ДИФАМАЦИЯ] (від латин, diffamo (diffamatio) - позбавляю доброго імені) - публікація в пресі даних (дійсних чи ви-гаданих), які компрометують особу, устано-ву, організацію тощо.