Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИСПОНЕНТ [ДИСПОНЕНТ] (від латин, dis-ponens (disponentis) - той, що розміщує, розподіляє) - 1. Особа, уповноважена фір-мою вести її справи, розпоряджатися засо-бами та власністю фірми. 2. Фізична чи юридична особа, яка має вільні суми на ра-хунках, у комісіонерів або кореспондентів банку. 3. Уповноважений у справах фірми (організації).

ДИСПОНУВАННЯ [ДИСПОНИРОВАНИЕ] (від латин, disponere - розподіляти)-у тор-говельних операціях - різниця в цінах на товар при замовленні і при його одержанні.

ДИСПРОПОРЦІЇ [ДИСПРОПОРЦИИ] (від ла-тин. dis - не і proportionalis - пропорцій-ність) - 1. Несумісність, невідповідність ча-стин чого-небудь, відсутність пропорційнос-ті. 2. Порушення узгодженості, відповідності взаємопов'язаних економічних процесів і показників, що характеризують функціону-вання і розвиток окремих галузей і вироб-ництв, проходження стадій відтворюваль-ного циклу. Напр., може спостерігатися не-відповідність обсягу видобування сировини наміченому обсягові її переробки, обсяг ви-робництва може не задовольняти вимоги споживання, зростання виробництва за-собів виробництва набагато перевищува-ти зростання виробництва споживчих то-варів та послуг, і навпаки. Д. свідчать про гіпертрофований розвиток одних секторів економіки за рахунок інших, про відсутність збалансованості економічних процесів.

ДИСПРОПОРЦІЇ ЕКОНОМІЧНІ [ДИСПРОПОРЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - порушення раціонального співвідношення у розвитку окремих галузей економіки, господарських підрозділів і їх відділів, взаємопов'язаних фаз виробництва, інших сторін і частин еко-номіки.

ДИСПРОПОРЦІЯ [ДИСПРОПОРЦИЯ] (англ. disproportion) - несумісність, невідповід-ність частин, відсутність пропорційності в ці-лому об'єкті, окремих підрозділах економіки.

ДИСПУТ [ДИСПУТ] (від латин, disputo - до-сліджую, сперечаюсь) - 1. Публічне обгово-рення якогось питання перед аудиторією. 2. Обговорення наукової теми, праці, захисту дисертації.

ДИСТАНЦІЙНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ [ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ] - су-купність методів, що забезпечують користу-вачам дистанційний доступ до інформацій-них ресурсів систем обробки даних і ресур-сів засобів зв'язку.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВВЕДЕННЯ ЗАВДАНЬ [ДИСТАНЦИОННЫЙ ВВОД ЗАДАНИЙ] - введення завдань через пристрій введення, який зв'язаний з комп'ютером за допомогою каналу передачі даних.

ДИСТАНЦІЙНИЙ КОРИСТУВАЧ [ДИСТАН-ЦИОННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] -Див. Відда-лений користувач.

ДИСТОРЗІЯ [ДИСТОРЗИЯ] (латин. distortio, від distorgueo - вивертаю, викривляю) - розрив у змінах економічних величин, ево-люція яких повинна відповідати певному співвідношенню між ними; порушення цьо-го співвідношення.