Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИСКУСІЯ [ДИСКУССИЯ] (латин, discussio. від discuito - розглядаю, досліджую) - пуб-лічне обговорення певного спірного питан-ня. Переносно - спір.

ДИСПАЧ [ДИСПАЧ] (від англ. dispatch - від-правлення) - винагорода (премія).яка вип-лачується власником судна за довгостроко-ву припортову обробку (вивантаження, за-вантаження) судна порівняно з нормами, передбаченими чартерними умовами.

ДИСПАША [ДИСПАША] (фр. dispache) - 1. У морському праві рахунок збитків при ава-рії судна (врятування екіпажу, судна, ванта-жу). 2. Розподіл збитків, витрат між сторона-ми, що брали участь в організації перевезень (власниками судна й вантажу, найма-чем судна). Д. складається диспашером.

ДИСПАШЕР (ДИСПАШЕР] - Див. Аджестер.

ДИСПЕРСІЯ (ДИСПЕРСІЯ] (латин, dispersio -розсіяння)- 1. Величина, яка характеризує ступінь розкладу кількісних вимірів ін-дивідуальних учасників статистичної вибірки (випадкових величин) відносно середньо-го значення для цієї вибірки. 2. Поділ сум, величин, здобутків на дуже дрібні частини.

ДИСПЕТЧЕР [ДИСПЕТЧЕР] (від англ. dis-patcher, від dispatch - швидко виконувати) - працівник, який оперативно координує, регулює за допомогою технічних засобів хід виробничого процесу, контролює його від-повідність раніше наміченому графіку вико-нання робіт, випуску продукції, руху транс-портних засобів тощо.

ДИСПЛЕЙ [ДИСПЛЕЙ] (англ. display)-при-стрій введення-виведення даних для відо-браження на екрані інформації у формі, зручній для користувача, що дає змогу реда-гувати її в інтерактивному режимі.

ДИСПЛЕЙНИЙ КОМПЛЕКС [ДИСПЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС] - сукупність дисплей-них пристроїв з груповим пристроєм для уп-равління ними.

ДИСПОЗИТИВНІСТЬ [ДИСПОЗИТИВНОСТЬ] - право учасників договору чи су-дового процесу діяти на свій власний розсуд, самостійно.

ДИСПОЗИЦІЯ [ДИСПОЗИЦИЯ] (латин, dis-positio - розподіл, розміщення, розташу-вання) - правові норми економічної діяль-ності або їх частина, що містять у собі забо-рони, обмеження або розпорядження, зву-жують допустиме, законне поле діяльності. Д. фіксується в законах, угодах, договорах.