Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИСКОНТУЮЧИЙ МНОЖНИК [ДИСКОНТИРУЮЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ] - показник, який застосовується у разі страхування життя, при інших довгострокових операці-ях - для виявлення сучасної вартості (фі-нансового еквіваленту) майбутньої грошової суми шляхом зменшення її на дохід, що зростає за певний строк за правилом склад-них процентів.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ [ДИСКРЕДИТАЦИЯ] (від фр. discrediter - підривати довіру) - нав-мисні дії, спрямовані на позбавлення еконо-мічного суб'єкта довіри до нього, на підрив його авторитету. Іміджу.

ДИСКРЕТНІ ВЕЛИЧИНИ [ДИСКРЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ] (латин, descretus - перервний) - на противагу безперервним величинам Д. в. проявляються тільки окремими значен-нями. В економіці використовуються пере-важно Д. в., показники, значення яких фік-суються, вимірюються, розраховуються тільки в окремі моменти, через певні про-міжки часу (година, день, тиждень, місяць, квартал, рік, кілька років).

ДИСКРЕЦІЙНА ПОЛІТИКА [ДИСКРЕЦИОННАЯ ПОЛИТИКА] - гнучка політика, що орієнтується більшою мірою на змінну еко-номічну ситуацію, ніж на рішення законо-давчих і виконавчих органів.

ДИСКРЕЦІЙНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК [ДИСКРЕЦИОННЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ] - рахунок, за яким брокеру чи банку доручається здійснювати операції від імені клієнта. Такий рахунок не передбачає, що брокер уповноважений приймати рішення стосовно вибору часу і ціни за замовлення-ми, які видаються клієнтам.

ДИСКРЕЦІЙНИЙ ДОХІД (ДИСКРЕЦИОННЫЙ ДОХОД] - частина чистого доходу споживача, яка залишається після немину-чих витрат (сплати податків, затрат на задо-волення найнеобхідніших життєвих потреб тощо). Такий остаточний дохід витрачаєть-ся на власний розсуд споживача і в цьому розумінні є вільним.

ДИСКРЕЦІЙНИЙ ПРИБУТОК (ДИСКРЕЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ] (від латин, discretio - діючий за власним розсудом) - прибуток, який одержують від комерційних операцій з особистою власністю (майном, коштами).

ДИСКРЕЦІЙНИЙ РАХУНОК (ДИСКРЕЦИОННЫЙ СЧЕТ] (від латин, discretio - ді-ючий за власним розсудом) - рахунок, з якого можна оплачувати доручення на ку-півлю чи продаж за розсудом брокера або Інших осіб, без згоди власника рахунку на підставі заздалегідь укладеної всеохоплюю-чої угоди.

ДИСКРЕЦІЙНІ ЦЕНТРИ [ДИСКРЕЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ] - адміністративні підрозді-ли, діяльність яких не може бути оцінена відповідністю нормативне заданому співвід-ношенню "затрати - результати". У подіб-ній ситуації вимагається забезпечити ма-ксимально високу якість результатів придо-триманні гнучкості витратної статті бюдже-ту, маркетингу чи іншого виду діяльності.

ДИСКРИМІНАЦІЯ [ДИСКРИМИНАЦИЯ] (ла-тин. discriminatio, від discrimino -розріз-няю, розділяю) - обмеження або позбавлен-ня прав одних економічних суб'єктів (держав, підприємств, громадян) порівняно з іншими без законних на те підстав. Економічна Д. призводить до того, що дискримінований су-б'єкт потрапляє у невигідне, несприятливе становище Д. щодо держави може викли-кати з її боку відповідні заходи до нападника (кривдника), які називаються реторсією.