Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИСКЕТА [ДИСКЕТА] (англ. diskette) - ка-сета, що є носієм даних у вигляді гнучкого диска, виконаного з полімерних матеріалів з магнітним покриттям, і являє собою папе-ровий чи пластиковий конверт з прорізом для доступу головок читання-запису. Д. ви-користовується у персональних комп'юте-рах 1 пристроях підготовки і введення до нього даних.

ДИСКОВОД [ДИСКОВОДІ (англ. disk drive) - 1. Механізм, що забезпечує використан-ня магнітних дисків як зовнішнього запам'-ятовуючого пристрою. 2. Пристрій, що доз-воляє комп'ютеру зчитувати з дисків і запи-сувати на них дані.

ДИСКОНТ [ДИСКОНТ] (англ. discount) - 1. Форма прямої знижки, що застосову-ється у міжнародних розрахунках. 2. У бан-ківський справі - операція купівлі цінного паперу за ціною, нижчою від номінальної. Різниця між номіналом і реальною ціною покупки становить розмір Д. 3. Різниця між форвардним курсом валюти і курсом при негайній поставці валюти. 4. Різниця на один і той самий товар у різні строки поставок. 5. У біржових угодах - знижка з ціни на товар, коли якість його нижча від обумовленої в контракті. 6. Відхилення у бік пониження від офіційного курсу у ва-лютних угодах. 7. Купівля банками вексе-лів до закінчення строку їх чинності. 8. Про-цент. що стягують банки за проведення цієї операції. 9. Знижка на ціну у зв'язку зі змі-ною кон'юнктури ринку.

ДИСКОНТ ВЕКСЕЛІВ (ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЕЙ] (від англ. discount house)- - 1. Продаж або переказ векселів по вартості, котра нижча від вартості номіналу до завершення строку його дії (дійсності). 2. Обліковий процент, що стягується банком при покупці векселів.

ДИСКОНТЕР (ДИСКОНТЕР] (від англ. dis-count, латин, computo - рахую) - 1. Мага-зин, який реалізує споживчі товари трива-лого користування (відеотехніка, радіоприй-мачі, холодильники тощо) за зниженими ці-нами без надання додаткових послуг. Зни-ження цін у таких магазинах забезпечує ма-совий продаж. 2. Службова особа, яка веде облік векселів. 3. Службовець банку, касир, який розмінює гроші.

ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА [ДИСКОНТНАЯ ПОЛИТИКА] - облікова грошово-кредитна політика, підвищення або зниження обліко-вих ставок процента за кредит з метою регу-лювання попиту і пропозиції на позичковий капітал. Проводиться центральними банка-ми. Підвищуючи облікову ставку, централь-ний банк сприяє зниженню попиту на кре-дитні гроші, знижуючи процент- активізує попит.

ДИСКОНТНА СТАВКА [ДИСКОНТНАЯ СТАВКА] -Див. Ставка дисконтна.

ДИСКОНТОВАНА ПОЗИКА [ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ЗАЕМ] (від англ. disconted loan) - позика, за яку процент нараховується наперед.

ДИСКОНТУВАННЯ [ДИСКОНТИРОВАНИЕ] (англ. discounting) - 1. Проведення еконо-мічних показників різних років до зіставно-го за часом року. 2. Облік векселів.

ДИСКОНТУВАННЯ ВИТРАТ [ДИСКОНТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ] - операції, спрямовані на умовне приведення майбутніх затрат до нинішніх розмірів, встановлення сьогод-нішнього еквівалента суми, що має бути виплачена згодом. У такому разі нинішня вартість майбутньої суми визначається з допомогою дисконтованого множника, що залежить від норми банківського процента і строку, періоду дисконтування.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія