Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИРЕКТИВА [ДИРЕКТИВА] (англ. directive, від латин. dirigo - керую, направляю) - роз-порядження, керівна вказівка, настанова.

ДИРЕКТИВНИЙ СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА (ДИРЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА] - стиль управлінської діяльності, коли керів-ник відмежовується від колективу, намага-ється уникати неформальних контактів. Бере на себе надмірну повноту влади і відпо-відальність за те, що відбувається в органі-зації, фірмі, намагається особисто контр-олювати весь обсяг трудових відносин в ор-ганізації, концентруючи увагу не тільки на результатах, а й на процесах. Рішення прий-мається ним одноособове. Керівник такого типу, як правило, владний, вимогливий, орі-єнтовний тільки на цільову функцію. Однак такий метод малоефективний, здебільшого згубний.

ДИРЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ (ДИРЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕННЯ] (від фр. directive - направляю) - методи, основані на тому, що суб'єкт управління, управ-ляючий орган виробляє директиву, коман-ди, розпорядження, які належить неухиль-но, незалежно від їх логічності, ефективнос-ті, виконувати об'єктам управління, підпо-рядкованим суб'єкту особами. Д.м.у. нази-вають також адміністративними, розпо-рядчими, командними.

ДИРЕКТОР [ДИРЕКТОР] (фр. directeur, від латин. didrigo - спрямовую, керую) - керів-ник підприємства, організації, навчального закладу.

ДИРЕКТОР ВИКОНАВЧИЙ [ДИРЕКТОР ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ] - адміністративний директор, керівник-адміністратор, який ві-дає питаннями оперативного управління, діяльністю суб'єкта підприємницької або неприбуткової організації.

ДИРЕКЦІЯ [ДИРЕКЦИЯ] - керівний орган підприємства, фірми, компанії.

ДИРХАМ, ДИРХЕМ [ДИРХАМ, ДИРХЕМ] - 1. Грошова одиниця Марокко, Об'єднаних Арабських Еміратів. 2. Монета вартістю І/ 10 динара в Йорданії та Кувейті.

ДИСБУРСМЕНТСЬКИЙ РАХУНОК [ДИСБУРСМЕНТСКИЙ СЧЕТ] (англ. disbursment account) - документ, що пред'являється портовим агентом і відображає витрати (по-датки, збори, роботи з обслуговування суд-на), здійснені ним за рахунок судновласни-ка під час перебування судна на стоянці в порту; Д.р. скріплюється підписом капітана судна і погоджується з представником суд-новласника.

ДИСК [ДИСК] (англ. disk - носій даних у вигляді диска з феромагнітним покриттям. Див. також Дискета, Оптичний диск, Компактний диск.

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ [ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ] - оголошення когось непридатним обіймати певну посаду або виконувати певну роботу.