Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИПЛОМАТИЧНА НОТА (ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НОТА] (лат. nota - зауваження) - офі-ційне дипломатичне письмове звернення однієї держави до іншої. Надсилають, як пра-вило, глави відомств закордонних справ і глави дипломатичних представництв від сво-го імені або від імені уряду чи глави держави.

ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО [ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО] - сукупність принципів і норм права, які регулюють організацію і ді-яльність офіційних органів - сторін зовніш-ніх відносин. Ці норми визначають форми дипломатичного представництва держави закордоном, форми і порядок ведення пере-говорів, систему організації органів дипло-матичної служби, характер дипломатичних привілеїв та імунітетів.

ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО [ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО] - постійний орган зовнішніх відно-син держави, який перебуває на території іншої держави і акредитується при її уряді. Воно здійснює політичні зносини з урядом цієї держави, захищає інтереси своєї країни і її громадян, що перебувають у цій країні, сприяє розвиткові відносин між державами. Буває двох видів - посольство і диплома-тична місія.

ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС [ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС] - сукупність глав за-кордонних дипломатичних представництв, акредитованих у даній країні. В широкому розумінні до дипломатичного корпусу вхо-дять усі члени дипломатичних представ-ництв і членів їх сімей, що користуються дипломатичними привілеями та імунітетом.

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ [ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ] - офіційні міждержавні відносини, які здійснюються за допомогою органів зовнішніх зносин держав.

ДИПЛОМАТИЧНІ ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТ [ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТ] (лат. immunitas - звільнення від голосу) - права й переваги, які держава перебування надає дипломатичному пред-ставництву іншої держави, його персонало-ві для нормального здійснення покладених на них функцій. Включають недоторкан-ність приміщень, документів, архівів, осо-бисті привілеї та імунітети дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу.

ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ [ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ] - персональні звання, які присвоюються дипломатичним представ-никам за кордоном, співробітникам посо-льств і місій, працівникам відомств закор-донних справ: надзвичайний і повноважний посол; надзвичайний і повноважний пос-ланник різного класу; радники, секретарі різних класів, аташе.

ДИПЛОМАТІЯ [ДИПЛОМАТИЯ] (фр. diplo- matie) - офіційна діяльність органів зов-нішніх зносин держави, спрямована на здійснення мирними засобами завдань і ці-лей зовнішньої політики. Зміст і методи дип-ломатії визначає зовнішня політика, яку проводить уряд, безпосередньо оперативно через спеціальне відомство Міністерства за-кордонних справ.

ДИПЛЯЦІЯ [ДИПЛЯЦИЯ] - пропорційний розподіл природних ресурсів на їх викорис-товувані одиниці.

ДИРЕКТ МЕЙЛ [ДИРЕКТ МЕЙЛ] (від англ. direct mail - пряма адресна пошта) - пряма поштова реклама товарів і послуг, продаж яких здійснюється шляхом поштової пере-силки чи рекламних повідомлень про товари і послуги конкретним потенційним покуп-цям. Один з маловитратних і швидких спо-собів формування попиту населення, збіль-шення реалізації товарів і входження на то-варний і регіональний ринки. За радянської влади функції Д.м. здійснювали організації споживчої кооперації "Укркооппосилторгу".