Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИЗАЙН [ДИЗАЙН] (від англ. design - про-ект, малюнок) - художнє конструювання предметів народного вжитку, виробів проми-слово-технічного призначення. Творча про-ектно-конструкторська діяльність, спрямо-вана на естетичне вдосконалення предмет-ного середовища, що оточує людину.

ДИКТАТ [ДИКТАТ] (від латин, dictatus - про-диктований) - нав'язування економічному суб'єкту певного способу дій всупереч його бажанню; примушення, закріплення нерів-ноправних (кабальних) умов у договорі силь-нішою стороною.

ДИКТАТОР [ДИКТАТОР] (латин. diktator, від dictio - диктую, наказую) - особа, котра має необмежену владу, не підкоряється законам і одноосібне править державою шляхом на-сильства.

ДИЛЕМА (ДИЛЕМА] (грец. di - двічі і lem-ma - посилання) - судження, в якому пред-метові надаються дві ознаки, що суперечать одна одній і виключають можливість тре-тьої. Переносно - необхідність вибору між двома небажаними варіантами.

ДИЛЕР [ДИЛЕР] (англ. dealer - торговець, агент) - 1. Приватна особа чи фірма, члени фондової біржі, які ведуть біржові операції не як прості агенти-посередники (брокери), а діють від свого імені і за власний рахунок, тобто вкладають у справу свої гроші, здій-снюють самостійно купівлю-продаж цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів. 2. Учасник бізнесу, фізична або юридична осо-ба, яка закуповує продукцію оптом і торгує нею вроздріб або малими партіями. Це аген-ти фірм-виробників продукції, що виступа-ють у ролі учасників її дилерської мережі.

ДИЛЕР ОФІЦІЙНИЙ [ДИЛЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ] - суб'єкт підприємницької діяльнос-ті - банк чи інша фінансова інституція, упо-вноважені урядом або центральним банком країни здійснювати валютні операції, укла-дати угоди на операції з цінними паперами (товарами) на відповідних ринках.

ДИЛЕРСТВО [ДИЛЕРСТВО] - операції ку-півлі-продажу товару, який виробляють або реалізовують компанії-виробники, власни-ки чи дистрибутори.

ДИЛІНГ [ДИЛИНГ] - спеціально обладнане приміщення, в якому дилери проводять бір-жові операції (укладають угоди), використо-вуючи технічні засоби зв'язку, передачі і об-робки інформації.

ДИЛЮЦІЯ КАПІТАЛУ [ДИЛЮЦИЯ КАПИТАЛА] - поліпшення ситуації, одержання додаткових пільг для власників акцій, курс яких підвищується.

ДИЛЮЦІЯ ПРИБУТКІВ [ДИЛЮЦИЯ ПРИБЫЛИ] (англ. dilution earnings) - зниження дохідності; стосовно акцій - зниження ди-віденду на акції.