Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЛІКВІДНОСТІ [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛИКВИДНОСТИ] -диверси-фікація інвестицій за строками з метою за-безпечення стабільної ліквідності.

ДИВІДЕНД [ДИВИДЕНД] (від латин. dividen-dum - те, що слід розділити)-частина при-бутку акціонерного товариства (компанії), яка розподіляється щорічно між його чле-нами після сплати податків, зборів, обов'яз-кових відрахувань у спеціальні фонди та на розширення виробництва, поповнення ре-зервів, виплати процентів за облігаціями та винагород персоналу управління. Розмір Д. залежить від суми одержаного прибутку і виду акцій (звичайна або привілейована). Д. на привілейовані акції визначений зазда-легідь, на звичайні - залежить від прибут-ковості компанії і напрямків використання досягнутого прибутку.

ДИВІДЕНДНЕПОКРИТТЯ [ДИВИДЕНДНОЕ ПОКРЫТИЕ] - число, яке показує, у скільки разів прибуток компанії перевищує суму ви-плачуваних нею дивідендів.

ДИВІДЕНДНИЙ ПЕРЕПИС [ДИВИДЕНДНАЯ ПЕРЕПИСЬ] - перепис усіх держателів акцій, котрі отримують дивіденди. Дата Д.п. оголошується, як правило, за три тижні до дати виплати. Під час проведення Д.ге. ак-ціонери повідомляють реквізити рахунку, на який слід переказати дивіденди.

ДИВІЗІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ [ДИВИЗИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ] - структура управління фірмою, компанією з чітко розмежованими окремими напряма-ми діяльності та окремими функціями зі сво-їми керівними кадрами.

ДИВІЗОР ФІКСОВАНИЙ [ДИВИЗОР ФИКСИРОВАННЫЙ] (від латин. DIVISOR - дільник) - ключове число, що використовуєть-ся для полегшення обчислення процентів на вклади. Д.ф. одержують діленням числа днів у році (як правило, приймають 360) на процентну ставку.

ДИГЕСТИ [ДИГЕСТЫ] (лат. digesta) - зве-дення систематично зібраних і тематично об'єднаних уривків з творів римських юрис-тів. Основний зміст Д. становлять норми цивільного права, яке регулює майнові, спадкові, сімейні, зобов'язальні правовідно-сини, кримінальне і процесуальне право. Вони є важливим джерелом відомостей про давнє римське право.

ДИДРАХМА [ДИДРАХМА] - грецька монета вартістю в 2 драхми.

ДИЗ....ДИС... [ДИС...] (латин, dis...)-префікс, що означає, ускладнення, утруднення, пору-шення, розлад, втрату, позбавлення. Надає поняттю, до якого додається, негативного або протилежного змісту (напр., дисбаланс).

ДИЗАЖІО [ДИЗАЖИО] (від італ. disaggio - утруднення) - 1. Різниця, виражена в про-центах, між номіналом цінного паперу та його пониженим ринковим курсом. 2. Зни-ження, порівняно з номіналом, біржового курсу цінних паперів. 3. Від'ємна різниця між ціною товару, що є в наявності, й ціною термінової угоди.