Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЖИРИНГ [ДЖИРИНГ] (англ. capital gea-ring) - співвідношення між власним і пози-ченим капіталом; "левердж" - використан-ня позиченого капіталу для збільшення при-бутку, "принцип важеля".

ДЖОББЕР [ДЖОББЕР] (від англ. jobber - біржовий маклер, комісіонер) - маклер, який проводить посередницькі операції вик-лючно з членами біржі і спеціалізується на певних різновидах цінних паперів.

ДИ...,ДІ...[ДИ...](грец., di - двічі) - усклад-них словах означає "подвійний", "двічі" (напр., диполь, діод).

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ] (від латин, diversus - різний і facere - роби-ти) - 1. Різноманіття, різнобічний розви-ток. 2. Проникнення спеціалізованих фірм (промислових, транспортних, будівельних) до інших галузей виробництва, сфери по-слуг та ін.; у процесі Д. виникають багатога-лузеві комплекси. 3. Розширення асорти-менту виготовлення виробів, надання по-слуг.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ БАГАТОГАЛУЗЕВА [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ] - прагнення фірми зайняти кращі по-зиції на ринку, мати більші прибутки шля-хом розширення асортименту товарів і збільшення кількості, тобто залучення по-тенційних покупців.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНА [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ] - про-довження випуску традиційних товарів, але з поліпшенням технології для продовження циклу життя товару і розширення кола післяпродажного обслуговування (ремонт, сервіс, технічне обслуговування).

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧА [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] - розширення асортименту, зміна виду про-дукції, виробленої підприємством, фірмою, освоєння нових видів виробництв з метою підвищення ефективності виробництва, одержання економічної вигоди, запобігання банкрутству.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТНА [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТНАЯ] - переспеціа-лізація виробничої бази і технологічних про-цесів, виокремлення підрозділів для збіль-шення обсягів випуску, розширення асорти-менту конкурентоспроможних на зарубіж-них ринках товарів і послуг та забезпечення тим самим зростання обсягів експорту това-рів, послуг. Д.е. характерна для країн зі слабкою економікою та країн, що намагаються поліпшувати структуру експорту.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІМПОРТНА [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИМПОРТНАЯ] - розподілен-ня спрямованих в економіку країни капіта-лів (кредитів, інвестицій) між певним чис-лом об'єктів і суб'єктів. Використовують з метою зниження ступеня ризику і одержан-ня більшого прибутку.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КРЕДИТІВ [ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ] - розподіл вкладе-них в економіку кредитів чи кредитованих грошових капіталів між різними об'єктами з метою зниження ризику втрат і збільшення прибутку.