Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕЦИ... [ДЕЦИ...] (від латин. decem - де-сять) -у складних словах відповідає понят-тю "десята частина" (напр., дециметр-де-сята частина метра).

ДЕШЕВІ ГРОШІ [ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ] - здешевлення банківського кредиту внаслі-док проведення центральним банком таких заходів: зниження облікової ставки (про-цента, під який центральний банк видає позички комерційним банкам); зниження норм обов'язкових резервів, які комерційні банки зобов'язані зберігати в центральних банках, закупівля центральними банками у комерційних банків державних цінних па-перів. У результаті цього збільшуються пільгові умови для надання банками не до-рогих кредитів.

ДЕШИФРАТОР [ДЕШИФРАТОР] (англ. di-сосіег) - 1. Апаратний або програмний засіб, через який здійснюється декодування з ме-тою підвищення його інформативності або виділення інформації з повідомленням. 2. Пристрій для перетворення закодованого повідомлення у вихідне.

ДЕ-ЮРЕ [ДЕ-ЮРЕ] (латин, de jure, букв. -за правом, у межах права) - 1. Те, що здійсне-не згідно з законом, формально (напр., здій-снено державні/реєстрацію організації, об'-єднання). 2. У міжнародному праві - офіцій-не визнання держави або уряду, зарубіжно-го представництва.

ДЖАНК-ОБЛЕГАЦІЇ [ДЖАНК-ОБЛИГАЦИИ] -незабезпечені облігації, що випускаються компаніями, фінансовий стан котрих є не-надійним. Високий ступінь ризику при ку-півлі таких облігацій забезпечує виплату на них підвищених процентів.

ДЖЕНК [ДЖЕНК] (англ. junk - неякісний) - 1. Низькопробні імпортні товари, якими заповнюють торгову мережу, оскільки вони вигідніші для торговців, але не користу-ються попитом у споживача. 2. Ненадійні цінні папери - "макулатура", ненадійна облігація.

ДЖЕНТЛЬМЕН [ДЖЕНТЛЬМЕН] (англ. gen-tleman, букв. - благородна людина) - 1. Особа шляхетного походження, що додер-жується загальноприйнятих в аристокра-тичному середовищі норм і правил поведін-ки. 2. Шанобливе звертання до чоловіків в англомовних країнах (на зразок українсько-го "пане"), у широкому розумінні - вихова-на, коректна, шляхетна людина.

ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА (ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - неофіційна, не закріплена докуметально угода, що укла-дається, як правило, в усній формі, на вза-ємній довірі.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ] - організації і під-приємства - суб'єкти підприємницької ді-яльності, які формують і нагромаджують фі-нансові ресурси, а також перелік суб'єктів підприємництва - потенційних джерел формування фінансових ресурсів.

ДЖЕРЕЛО ПОДАТКУ (ИСТОЧНИК НАЛОГА] - дохід суб'єкта (заробітна плата, прибу-ток, процент, рента), з якого сплачується по-даток. По деяких податках (напр., податок на прибуток корпорацій) об'єкт і джерело податку збігаються.