Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕФІЦИТ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ [ДЕФИЦИТ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА] -макро-економічний показник за ситуації, коли су-марні чисті надходження іноземної валюти на поточний рахунок і рахунок руху капіта-лів у країну є від'ємними. Це може бути ре-зультатом продажу центральним банком іноземної валюти зі своїх резервів для по-криття чистих потреб вітчизняних резиден-тів в іноземній валюті.

ДЕФІЦИТНА ЕКОНОМІКА [ДЕФИЦИТНАЯ ЭКОНОМИКА] - економіка, в якій спостері-гається хронічний дефіцит товарів у торго-вій мережі.

ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ [ДЕФИЦИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - спосіб держав-ного регулювання економічним шляхом навмисного перевищення державних ви-трат над доходами, внаслідок чого виникає бюджетний дефіцит, інфляція. Д.ф. є скла-довою частиною кейнсіанської моделі дер-жавного регулювання економіки, автором якої є англійський економіст Дж. М.Кейнс.

ДЕФЛЯТОР [ДЕФЛЯТОР] (від пізнолатин. deflatio - видування, здування) - статис-тично-економічний показник, що характе-ризує існуючу розбіжність між реальним і номінальним валовим національним продук-том та загальний рівень інфляції у державі.

ДЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА [ДЕФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА] - сукупність регулюючих заходів уряду щодо державних фінансів і грошово-кредитної сфери з метою отриман-ня інфляції та оздоровлення платіжного ба-лансу шляхом обмеження деяких видів діло-вої активності, що може призвести до упо-вільнення економічного піднесення.

ДЕФЛЯЦІЯ [ДЕФЛЯЦИЯ] - 1. Процес стри-мування збільшення грошової маси через вилучення з обігу надлишкових паперових грошей, випущених під час інфляції. 2. Руй-нування й розвіювання гірських порід під дією вітру; найінтенсивніше проходить у пустельній місцевості.

ДЕФОЛТ [ДЕФОЛТ] (англ. default - неспла-та, невиконання договору) - припинення виплати процентів на цінні папери, коли компанія перебуває в процесі ліквідації.

ДЕФОРМАЦІЯ [ДЕФОРМАЦИЯ] (латин, de-formatio, від deformo - перекручую, спотво-рюю) - зміна натуральної форми або розмі-рів тіла, предметів, що призводить до спот-ворення, погіршання якості, відхилення від норм.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ [ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ] - передання функцій управління від цен-тральних органів влади місцевим органам, розширення кола повноважень нижчестоя-щих органів управління за рахунок вищес-тоящих.

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА [ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ] - нецен-тралізовані матеріальні й фінансові ресур-си, насамперед капіталовкладення, які над-ходять окремо з-за меж централізованих державних коштів. Це засоби виробничих і підприємницько-комерційних структур, до-машніх і фермерських господарств, деяких фондів.