Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] - випущені державою, її фінансово-кредитними й місце-вими органами влади цінні папери у вигляді облігацій, векселів, сертифікатів, акцій з ме-тою мобілізації вільних коштів до державного бюджету від імені уряду і місцевих органів державної влади під Гарантії держави. Роз-різняють ринкові цінні папери - казначей-ські векселі, ноти, бони, які вільно прода-ються і купуються на грошовому ринку, фон-дових біржах, і неринкові- вклади в ощадні банки, сертифікати, за допомогою яких залу-чаються вільні кошти населення і які можуть бути в будь-який час пред'явлені для сплати, проте при достроковому їх пред'явленні ви-плати по них різко знижуються. За строком дії бувають короткострокові- казначейські облігації (на строк до 1 року); середньостро-кові- ноти (від, 1 до 5 років); довгострокові - бони (строком понад 5 років).

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЄСТРУ (РЕЄСТРАТОР) [ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРАТОР)] - про-фесійний учасник ринку цінних паперів, який реєструє їх власників, здійснює іншу діяльність. Права та обов'язки Д.р„ порядок здійснення діяльності щодо ведення реєстру визначаються чинним законодавством і до-говором, укладеним між ним та емітентом - установою або підприємством, що випускає в обіг цінні папери, здійснює емісію. До обо-в'язків Д.р. входить: 1) відкриття власнико-ві, що виявив бажання бути зареєстрова-ним, а також номінальному держателю цін-них паперів особистий рахунок у системі ве-дення реєстру; 2) внесення до системи всіх необхідних змін і доповнень; 3) виконання операцій на особистих рахунках власників і номінальних держателів цінних паперів лише за їхнім дорученням; 4) повідомлення своїм клієнтам про надіслану емітентом ін-формацію; 5) надання тим власникам, кот-рі володіють понад 1 відсотком голосуючих акцій емітента, даних з реєстру про ім'я (наз-ву) зареєстрованих власників і про кількість, категорії та номінальну вартість цінних па-перів, що їм належать; 6) інформування своїх клієнтів про права, закріплені цінними паперами, і про способи та порядок їх здій-снення; 7) точне дотримання правил пере-дачі системи ведення реєстру при скасуван-ні договору з емітентом.

ДЕРИВАТ [ДЕРИВАТ] (від латин, derivatus- відведений)-договір (опціон, ф'ючерс), ос нований на змінах кон'юнктури фондового курсу валют, цінних паперів, товарів. Дає змогу власникові зафіксувати сприятливу, з його точки зору, ціну на купівлю (продаж).

ДЕРИВАТИВ [ДЕРИВАТИВ] - документ встановленого зразка, що засвідчує право та зобов'язання придбати чи продати в май-бутньому цінні папери, матеріальні або не-матеріальні активи, а також кошти за виз-наченими умовами. Відповідно до виду цін-ностей Д. поділяють на фондові, валютні й товарні. Перші пов'язані з купівлею-прода-жем цінних паперів, другі - валюти, а треті - будь-яких біржових товарів (крім цінних паперів). До Д. належать форвардні та ф'ю-черсні контракти, опціони.

ДЕСКРИПТОР (ДЕСКРИПТОР] (від латин. descriptor, від describo - описую) - одини-ця інформаційно-пошукової мови.

ДЕСКРИПЦІЯ [ДЕСКРИПЦИЯ] (латин, desc-riptio - опис, перелік.

ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ [ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ] - втрата стабільності, порушення встановле-ного ритму, динаміки економічних процесів, виникнення різких стрибків, крутих спадів у виробничій і фінансових сферах.

ДЕСТРУКЦІЯ [ДЕСТРУКЦИЯ] (від латин. destrruktio - руйнування) - порушення структури економічних, виробничих зв'яз-ків, погіршення кон'юнктури ринку, розпад, розлад економіки, що спричиняє соціально-економічну нестабільність.

ДЕСЯТИНА [ДЕСЯТИНА] - 1. Різновид по-датку, започаткований церквою на терито-рії України в княжу й середню добу. Первіс-но Д. давав князь єпископові як десяту час-тину своїх прибутків. Володимир Великий призначив Д. всіх своїх прибутків на буду-вання й утримання Десятинної церкви у Ки-єві. Пізніше цей податок поширився на насе-лення й був призначений на утримання ду-хівництва. У ХVІІ-ХVІІІ ст. Д. залишалась тільки у формі деяких постійних оплат від громади й парафіян для духівництва. Як міс-цевий звичай оплати грішми і натурою під назвою Д. збереглися до Першої світової вій-ни на Закарпатті. Див. також Міри.

ДЕСЯТИННИЙ ЗБІР [ДЕСЯТИННЫЙ СБОР] - вид промислового мита, сплачуваного на-турою в Україні ХУІ-ХУІІ ст. людьми, що вели виробничі й торговельні справи. У церков-них конфесіях - сплата на користь церкви десятої частини прибутків.