Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕРЖАВНИЙ (НАЦІОНАЛЬНИЙ) БАНК (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ) БАНК] - банківські фінансово-кредитні ус-танови, які знаходяться у власності держа-ви, регулюються і керуються державою і її органами. Це, насамперед. Національний банк країни, що здійснює акумуляцію кош-тів, операції грошового обігу й розрахунків, емісії та випуск грошових знаків і цінних паперів, надання внутрішніх і зарубіжних кредитів. Д.(н.)б. також здійснює заходи державного регулювання та управління банківсько-кредитною системою.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ] - 1. Тимчасова мобілізація державою додаткових коштів для покриття неплато-спроможності державного бюджету чи для інших витратних цілей за рахунок випуску облігацій державних позик, а також шляхом одержання позик, кредитів від внутрішніх або зарубіжних банків. 2. Загальна сума за-боргованості держави внутрішнім і зовніш-нім кредиторам, включаючи заборгованість держави з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги населенню, а також не-своєчасне погашення позик, кредитів, про-центів тощо.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ] - Див. Бюджет держав-ний.

ДЕРЖАВНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ] -Див. Білети державної скарбниці.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ] - контроль з боку держави і її органів, відповідних інституцій за до-триманням суб'єктами підприємницької діяльності, некомерційними організаціями та установами, юридичними й фізичними особами державних законів, інших пра-вових норм, нормативних актів, стежить та-кож за правомірним веденням фінансово-господарських операцій, своєчасною і пов-ною сплатою податків, зборів, мита, форму-вання, розподілу і використання бюджетних коштів.

ДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД] - спеціальний державний фонд, який форму-ється за рахунок визначених державою по-забюджетних відрахувань і використовуєть-ся за цільовим призначенням - для пенсій-ного забезпечення населення.

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ] - сукупність організацій, підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності, еко-номічної інфраструктури, державної форми власності, що є у підпорядкуванні держави й створює додаткову вартість, яка є держав-ною власністю.

ДЕРЖАВНИЙ СТРАХОВИЙ НАГЛЯД [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ НАДЗОР] - спеціальний державний орган контролю за страховою діяльністю з метою забезпе-чення дотримання вимог законодавства про страхування, ефективного розвитку його діяльності, захисту прав та інтересів учас-ників страхових відносин і держави.

ДЕРЖАВНИЙ СТРАХОВИЙ ФОНД [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД] - спеціальний державний фонд, призначений для нагромадження, управління і розподілу коштів соціального страхування. Здійснює свою діяльність відповідно до законів держави та інших правових норм з цього питання. Основні завдання Д.с.ф. - забезпечення населенню гарантованої державою допомо-ги по тимчасовій непрацездатності, при родах, догляді за дитиною; додаткові випла-ти незаможним верствам населення, сані-тарно-лікувальне обслуговування; реаліза-ція державних медично-оздоровчих та про-філактичних програм і фінансова стабільність самого фонду. Д.с.ф. формується за рахунок страхових внесків роботодавців - суб'єктів підприємницької і неприбуткової діяльності всіх форм власності, страхових внесків громадян, які ведуть індивідуальну трудову діяльність, та прибутків від інвестування частки тимчасово вільних коштів, ліквідних цінних паперів і банківських вкладів, а також від добровільних пожертвувань юридичних, фізичних осіб та надходжень з інших джерел.

ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ [ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ] - одержані у грошовій формі доходи від функціонування державного сектора економіки, від сплати юридичними і фізичними установами податків, зборів, мита, зовнішньоекономічної діяльності, внутрішніх та іноземних позик і кредитів, іноземної допомоги тощо.