Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ] - замовлення урядови-ми структурами компаніям, концернам, об'-єднанням різних форм власності на випуск вкрай необхідних чи стратегічних товарів, військової техніки, обладнання, виконання великих будівельних робіт, будівництва стратегічних об'єктів, об'єктів соціальної сфери за рахунок фінансування з державно-го бюджету.

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ [ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАИНЫ] - підрозділ Міністерства фінансів України, який має забезпечувати ефективне управління коштами Державного бюджету України, підвищувати оперативність щодо фінансування виплат (видатків) у межах наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України. Система Д.к. У. охоплює Іоловне управління Д. к. У. та його територі-альні органи.

ДЕРЖАВНЕ МИТО (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА] - Див. Мито державне.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО] - діяльність державних підпри-ємств, які випускають товари чи надають послуги, необхідні для національної еконо-міки, на комерційних і некомерційних засадах. Д. п. відіграє значну роль у господа-рюванні країни, наповненні ринку вітчиз-няними товарами, забезпеченні населення роботою.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] -Див. Підпри-ємство державне.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ [ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ] - форма ці-леспрямованої політики та реальних дій держави, визначення політичних, правових та фінансово-економічних важелів щодо за-безпечення розвитку підприємництва, під-тримки суб'єктів і о(Уєктів підприємницької діяльності, забезпечення чи підтримки фун-кціонування в їх заданому режимі. Регулю-вання за допомогою здійснення системи за-ходів, які регламентують діяльність господа-рюючих суб'єктів шляхом адміністративних чинників (законів, постанов, інших норма-тивних актів), кредитно-фінансових важе-лів, організаційно-методичних, податкових механізмів тощо.

ДЕРЖАВНЕ СПОЖИВАННЯ [ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ] - загальні суми витрат з валового національного продукту, призначені на утримання органів держав-ного управління, державного апарату, на здійснення державних функцій, забезпе-чення внутрішнього правопорядку, оборо-ноздатності, включаючи витрати на дер-жавні замовлення, закупки тощо.

ДЕРЖАВНИЙ АКТ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ] - офіційний документ, виданий вищи-ми органами державної влади, що засвідчує і регулює окремі правові внутрішньодержав-ні відносини або відносини з іншими дер-жавами.

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ] - сукупна система органів державної влади й державного управління як центрального, так і регіонального, вклю-чаючи законодавчу, виконавчу, судову гілки влади.

ДЕРЖАВНИЙАРБІТРАЖ [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ] - офіційний державний правосудний орган, який виконує функції посередника між конфліктуючими сторо-нами різних форм власності в разі виник-нення майнових спорів між договірними сторонами. Спори, які вирішує арбітраж, можуть виникати під час укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів. Предметом спорів найчастіше є порушення сторонами чи однією з них норм господарського законодавства, умов договору. Рішення Д. а. є обов'язковими для виконання.