Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕПОНЕНТ (ДЕПОНЕНТ] (від латин. depono - кладу) - 1. Юридична чи фізична особа, яка внесла грошову суму або цінні папери на зберігання. 2. Особа, котра не одержала сво-єчасно належні їй суми чи виплати, які ав-томатично стали депозитом.

ДЕПОНУВАННЯ [ДЕПОНИРОВАНИЕ] (від латин, depono - кладу) - передання грошей і цінних паперів на збереження в кредитні та інші заклади.

ДЕПОНУВАННЯ КОШТІВ [ДЕПОНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ] - передача на збереження банківським установам грошових сум або цінних паперів. До Д.к. належить також грошова сума (цінні папери), яка вноситься боржником у судові органи для передання кредитору (внесок за судовим позовом). Для Д.к. банківські установи відповідно до заяв юридичних осіб відкривають поточні рахун-ки. Д.к. виконується при акредитивній і ак-цептній формах розрахунків. У цих випадках Д.к. має забезпечити збереження грошових коштів у сумах, необхідних для гарантування безперервних платежів постачальникам щодо зобов'язання платників. Депозитні суми, які належить передати фізичним особам, зберігаються 3 роки, юри-дичним особам- 1,5 року, бюджетним організаціям - до кінця бюджетного року, в якому ці суми були внесені. Невитребувані Д.к. - після закінчення строку зберігання переказуються у дохід бюджету.

ДЕПОРТ [ДЕПОРТ] (від фр. deport) - вид бір-жової угоди, укладеної на фондовій біржі на повний строк особами, які грають на пони-ження курсу цінних паперів з метою наступ-ного отримання курсової різниці. Такі особи укладають угоду на продаж акцій на строк за ціною, значно нижчою від визначеної, щоб мати зиск.

ДЕПОРТАЦІЯ [ДЕПОРТАЦИЯ] (латин, de-portatio, від deporto - засилаю, букв. -ви-везення) - примусове переміщення осіб, а то й народів за межі держави. Застосовується до іноземних громадян, апатридів, які перебувають на території країни без дозволу, або до інших осіб, визнаних соціальне небезпечними елементами. За часів радянської влади в СРСР відбувалась примусова депортація народів з їхніх етнічних територій з політичних мотивів, всупереч нормам міжнародного права і моралі. З території України найбільше депортованих було у 1944-1947 рр.

ДЕПРЕСІЯ [ДЕПРЕССИЯ] (латин, depressio, від deprimo - придушую, пригнічую) - зас-тій в економіці, що характеризується відсут-ністю зростання виробництва й ділової ак-тивності, низьким попитом на товари і по-слуги, безробіттям. Д. виникає через еконо-мічну кризу і є свідченням, що економічна криза перейшла у завершальну фазу, після чого слід чекати пожвавлення, а потім і під-несення економіки.

ДЕПУТАТ [ДЕПУТАТ] (від латин, deputatus - визначений) - вибраний представник населення окремих регіонів у постійно дію-чі органи влади. В Україні його правове по-ложення регламентується Конституцією України, а також спеціальним Законом Ук-раїни про статус народних депутатів. У цих документах визначені повноваження Д. і взаємовідносини з виборцями, державними органами, громадськими організаціями. Д. бере участь у розв'язанні проблем держав-ного, господарського й соціально-культур-ного життя країни, працюючи над розроб-ленням і прийняттям відповідних законів, постанов. Йому гарантується депутатська недоторканність.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ [ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС] - звернення депутата державно-го представницького органу до органів дер-жавного управління, службових осіб з вимо-гою про надання інформації в питаннях їх діяльності і щодо вжиття заходів до правопо-рушників, надання конкретної допомоги на вимогу виборців у розв'язанні окремих проблем. Д.з. - засіб контролю рад в інтере-сах виборців за діяльністю виконавчих і роз-порядчих органів і службових осіб, боротьби з недоліками в діяльності державного апара-ту, посилення організуючої ролі рад у розв'я-занні проблем господарського, соціально-культурного розвитку, зростання активнос-ті депутатів, підвищення їхньої відповідаль-ності перед виборцями.

ДЕРЕВОПОДІБНА СТРУКТУРА [ДРЕВОВИДНАЯ СТРУКТУРА] - Див. Ієрархічна структура.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ [ДЕРЕГУЛЯЦИЯ] - відміна заходів, які стримують вільну конкуренцію на фінансових ринках.