Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕПОЗИТНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА [ДЕПОЗИТНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА) - 1. Бан-ківський процент, який виплачується власни-кові депозиту, котрий розмістив його в банку. 2. Максимальні процентні ставки за депозит-ними рахунками у комерційних банках.

ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР [ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР] -договір між клієнтом і банком, згідно з яким останній зобов'язується прий-мати й зараховувати кошти на відкритий клієнту рахунок, виконувати його розпоря-дження, переказувати або видавати певні суми з рахунка, здійснювати інші операції. Банк може використовувати гроші, які пере-бувають на рахунку, гарантуючи право власникові безперешкодно розпоряджатися власними коштами. Банк не правомірний визначати й контролювати інші обмеження, не передбачені законом чи договором. Ос-танній може скасовуватися за заявою клієн-та в будь-який час.

ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК [ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ] - розрахунковий рахунок фізичної та юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ [ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - письмове свідоцтво, видане власнику депозиту кредитною уста-новою про депонування (збереження) кош-тів. Воно посвідчує право вкладника розпо-ряджатись депозитними коштами. Депозит-ні вклади вносяться під певну процентну ставку, зазначену банком-депозитарієм, що становить певний фінансовий Інтерес депо-зитора. Розрізняють Д.с. на вимогу, коли депозитор може одержати кошти будь-коли, терміновий, коли кошти можуть бути одер-жані у передбачений депозитним сертифіка-том час (бо в іншому разі депозитор втрачає право на одержання кредитного процента).

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ НА ВИМОГУ [ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ] - депозитний сертифікат, за яким гроші, що зберігаються на рахунку в банку, можуть бути вилучені в будь-який час.

ДЕПОЗИТНІ БАНКИ [ДЕПОЗИТНЫЕ БАНКИ] - банки, які здійснюють банківські опе-рації в основному за рахунок залучення де-позитів (вкладів).

ДЕПОЗИТНІ ІНСТИТУТИ (ДЕПОЗИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ] - фінансові установи, які мо-білізують грошові кошти шляхом зараху-вання їх на відкриті депозитні рахунки. На відміну від Д.і., недепозитні установи залу-чають ресурси через продаж страхових по-лісів, прийняття пенсійних внесків, реаліза-цію цінних паперів та ін.

ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ [ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ] -Див Операції депозитні.

ДЕПОЗИТНІ РЕСУРСИ [ДЕПОЗИТНЫЕ РЕСУРСЫ] - кошти, розміщені у банку для зберігання і використання з умовою подаль-шої виплати процентів вкладникам.

ДЕПОЗИТОР [ДЕПОЗИТОР] (від латин, de-positor)- 1. Власник депозиту. 2. Власник- юридична чи фізична особа, яка внесла кошти до депозиту державної установи, що є суб'єктом підприємницької діяльності.