Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕПОЗИТ [ДЕПОЗИТ] (від латин, depositum - річ, віддана на збереження) - 1. Гроші чи цінні папери, золото, коштовності, які тим-часово віддані на зберігання в кредитні уста-нови, банки. 2. Гроші (цінні папери), які вно-сить боржник у судові органи для передання кредитору відповідно до судового позову.

ДЕПОЗИТ ГАРАНТІЙНИЙ [ДЕПОЗИТ ГАРАНТИЙНЫЙ] (від латин, depositum - річ, віддана на схов, і фр. загалі - поручитель) - обумовлена ф'ючерсним контрактом час-тина загальної вартості (суми) контракту або загальна (повна) сума, яка має сплачува-тись клієнтами членам біржі, розрахунковій палаті, брокеру у момент реєстрації контр-акту.

ДЕПОЗИТ ІМПОРТНИЙ [ДЕПОЗИТ ИМПОРТНЫЙ] - форма економічних санкцій до імпортерів, які порушують умови й поря-док імпортних угод, контрактів щодо обся-гів, якості, комплектності продукції, яка вво-зиться з-за кордону, особливо техніки, об-ладнання. Д.і. застосовується у вигляді обов'язкових штрафних платежів на спеці-альний банківський рахунок.

ДЕПОЗИТ ТЕРМІНОВИЙ [ДЕПОЗИТ СРОЧНЫЙ] - 1. Депозит (вклад), який може бути вилучений лише після завершення визначеного угодою строку. У такому разі депозитна ставка вища, ніж по депозиту до запитання. 2. На ф'ючерсному ринку- контракт на ос-нові термінового депозиту.

ДЕПОЗИТАРІЙ (ДЕПОЗИТАРИЙ) (від латин. depositum - річ, віддана на зберігання) - 1. Фізична або юридична особа, якій довірені депозити. 2. Держава або міжнародна організація, що зберігає оригінал тексту міжнародного договору, документи про його ратифікацію, про приєднання до цього договору інших держав тощо.

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ [ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ] - один із видів професійної діяльності на ринку цінних па-перів. Д.д. визнається надання послуг щодо збереження сертифікатів цінних паперів і обліку та переходу прав на цінні папери.

ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПРО РАХУНОК ДЕПО) [ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО)] - договір між депозитарієм (професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депози-тарну діяльність) і депонентом (особа, яка користується послугами депозитарію щодо збереження цінних паперів і (або) обліку прав на цінні папери), що регулює їх відно-сини в процесі депозитарної діяльності. Д.д. повинен укладатися у письмовій формі й ві-дображати такі умови, як однозначне визна-чення предмета; надання послуг щодо збе-реження сертифікатів цінних паперів і (або) обліку прав на цінні папери; порядок пере-дання депонентом депозитарію інформації щодо розпорядження депонованими в депо-зитарії цінними паперами депонента; роз-мір і порядок оплати послуг депозитарію; форма і періодичність звітності депозитарію перед депонентом; обов'язки депозитарію.

ДЕПОЗИТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ [ДЕПОЗИТЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ] - гроші, цінні папери, які надходять у тимча-сове розпорядження бюджетних установ і мають бути повернені або передані підпри-ємствам, організаціям, особам, яким нале-жать, за певних умов.

ДЕПОЗИТНА ВАЛЮТА [ДЕПОЗИТНАЯ ВАЛЮТА] - банківські документи, цінні папе-ри (напр., чеки, банківські зобов'язання), що виступають як засоби нагромадження та є обов'язковими до сплати при пред'явленні.

ДЕПОЗИТНА КАСА [ДЕПОЗИТНАЯ КАССА] - підрозділ у банку, кредитній установі, бюджетній організації, який приймає і збе-рігає депозити. Грошові депозити (вклади) беруть участь в обороті банків. У Д.к. збері-гаються також цінні папери (акції, облігації), внески в судові й адміністративні установи та ін. Бюджетні установи використовують Д. к. для тимчасового збереження грошових сум, цінних паперів, що надходять у тимча-сове розпорядження від інших установ і на-лежать поверненню чи передачі за належ-ністю. Прийняті на збереження кошти роз-міщуються, як правило, у банках на депо-зитних рахунках. Повернення депозитних сум громадянам проводиться шляхом випи-сування іменного чека або готівкою через каси. Підприємствам і організаціям - безго-тівковими перерахунками за платіжними дорученнями. Не затребувані з Д.к. в уста-новлені строки депозитні кошти переказу-ються в доходи відповідних бюджетів.