Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ [ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ] - 1. Один з видів втрати громадянства тієї чи іншої держави. 2. Відновлення товарно-грошових відносин у державі, господарстві.

ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГРОШОВА [ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНАЯ] - повер-нення державою націоналізованих грошей колишнім власникам. Інша назва - репри-ватизація.

ДЕНДРОМЕТРІЯ [ДЕНДРОМЕТРИЯ] (від грец. dendron - дерево і metreo - вимірюю) -деревовимірювання, визначення запасу й приросту деревини, об'єму ділових (корис-них) лісоматеріалів тощо.

ДЕНОМІНАЦІЯ [ДЕНОМИНАЦИЯ] (латин. denominatio - найменування, позначення, від denomino - називаю) - зменшення но-мінальної вартості паперових грошових знаків. Здійснюється державою в разі різко-го падіння курсу паперових грошей з метою упорядкування грошового обігу й спрощен-ня розрахунків. В Україні Д. була здійснена у 1996 р. під час проведення грошової ре-форми.

ДЕНОНСАЦІЯ [ДЕНОНСАЦИЯ] (від фр. de-noncer - повідомляти, розривати) - відмо-ва однієї зі сторін міжнародного договору від його виконання або заява про припинення його дії.

ДЕНЬ РОЗРАХУНКОВИЙ [ДЕНЬ РАСЧЕТНЫЙ] - спеціально призначений день, коли виконуються розрахункові платіжні опера-ції у банку, на біржі. Визначається керів-ництвом банків, бірж з метою створення сприятливих розрахункових умов собі й клі-єнтам.

ДЕНЬЄ [ДЕНЬЕ] (фр. denier)- і. Старовин-на французська срібна монета, прототипом якої був римський денарій. Карбували з Х до початку XIX ст., в останній період з міді. 2. В бухгалтерії - облік операцій у грошовій формі.

ДЕПАРТАМЕНТ [ДЕПАРТАМЕНТ] (від фр. departament, від departir - розділяти) - 1. Адміністративно-територіальна одиниця. 2. Підрозділ, управління, відділ в апараті ви-щих адміністративних органів. 3. Назва ві-домства, міністерства. 4. Самостійний ор-ган управління.

ДЕПЕША (ДЕПЕША] (фр. depeche) - термі-нове повідомлення, телеграма.

ДЕПО [ДЕПО] (фр. depot, букв. -склад, схо-вище) - 1. Склад. 2. У бухгалтерському об-ліку - зведена відомість для нагромаджен-ня облікової інформації. 3. Частина премії перестрахувальника, утримувана для Га-рантії виконання зобов'язань за договором страхування. 4. Транспортне підприємство для утримання, паркування. експлуатації та ремонту локомотивів, вагонів, а також спо-руд а для цього.