Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕМАГОГІЯ [ДЕМАГОГІЯ] (від грец. dema-gogia, від demos - народ і ago - веду) - по-літиканство, брехливі обіцянки, перекру-чення фактів, грубі лестощі з метою впливу на людей для досягнення негуманних цілей.

ДЕМАРКАЦІЙНИЙ [ДЕМАРКАЦИОННЫЙ] (від фр. demarcation - розмежування) - прикордонний, розмежувальний (напр., де-маркаційна лінія - межа, умовний тимча-совий кордон між воюючими державами на час перемир'я; лінія, що поділяє переможену країну на зони окупації державами-пере-можницями).

ДЕМАРКАЦІЯ [ДЕМАРКАЦИЯ] (від фр. de-marcation - розмежування) - визначення лінії державного кордону на місцевості зі спеціальними прикордонними позначками згідно з договором з іншою країною про де-лімітацію кордонів.

ДЕМАРКЕТИНГ [ДЕМАРКЕТИНГ] - ситуа-ція і лінія поведінки в маркетингу, зумовле-на різкою зміною кон'юнктури - стрімким зростанням попиту на товари до рівня, який перевищує можливості їх пропозиції (вироб-ництва за наявних ресурсів). У цьому разі доцільно проводити стримуючий марке-тинг, тобто Д„ вживаючи заходів щодо зни-ження, гальмування попиту.

ДЕМАРШ [ДЕМАРШ] (фр. (demarche, букв. - дія, виступ) - 1-У дипломатії - дії, рішучі заходи держави, спрямовані на застережен-ня уряду іншої держави від певних дій, щоб домогтись певних поступок. 2. Дії певних осіб, представників організації всупереч запропонованим діям інших сторін. Такі Д. супроводжуються раптовими рішучими акці-ями, часом протиставленнями, протестами.

ДЕМЕРЕДЖ [ДЕМЕРЕДЖ] (англ. demurra- ge, букв. -простій)-штраф, неустойка, що сплачується судновласникові фрахтувате-лем (вантажовласником) за простій судна в портах навантаження і розвантаження по-над нормативне встановлений у договорі час на проведення вантажно-розвантажу-вальних робіт.

ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА [ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА] -галузь статис-тики, яка вивчає чисельність і структуру (склад) населення за певними ознаками: за соціальними групами, професійним скла-дом, за віком, сімейним станом, рівнем осві-ти, національним та етнічним складом, рід-ною мовою тощо. Д.с. вивчає також природ-ний рух населення (народжуваність, смер-тність, кількість сімей, коефіцієнти сімей-ності, кількість і тривалість шлюбів, розлу-чень), переміщення (міграцію) населення, Найбільш об'єктивні дані Д.с. містяться у матеріалах перепису населення, які прово-дяться державою періодично (приблизно разу 10-20 років). Державні органи статис-тики ведуть постійні спостереження та облік статистичних даних. Часом проводяться ви-біркові обстеження для одержання необхід-них даних, аби визначити спеціальні, еко-номічні чи соціально-політичні зрушення у державі.

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ [ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ] -прискорене зростання населення світу, що є наслідком революції суспільного здоров'я". До 1800 р. населен-ня світу досягло одного мільярда, через на-ступні 120 років. - 2 млрд, через 35 років - і млрд. через 15 років - 4 млрд. Тепер насе-чення світу перевищило 6 млрд. Демографи передбачають, що до кінця наступного сто-ліття населення досягне межі 10 млрд осіб.

ДЕМОГРАФІЯ [ДЕМОГРАФИЯ] (від грец. demos - народ і grapho - пишу) - наука про населення (народонаселення) як сукупність людей, що проживають у межах певної тери-торії. Д. вивчає склад, рух та закономірнос-ті розвитку населення і питання політики народонаселення; чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімей-ним станом, національністю і рідною мо-вою, освітою, заняттями, соціальним ста-ном тощо). Д. тісно пов'язана з рядом інших суспільних наук, в яких розглядаються окре-мі проблеми народонаселення, - соціологі-єю, географією, етнографією, медициною, екологією тощо. Оскільки демографічні за-кономірності можуть бути виявлені лише при докладному спостереженні, основну частину Д. як науки становить статистика населення (демографічна статистика), що займається збиранням даних (включаючи перепис) про чисельність, склад, розміщен-ня і відтворення населення, а також науко-вим опрацюванням і аналізом цих даних. Д. має велике практичне значення. Її дані по-трібні для характеристики наявної демог-рафічної ситуації, обґрунтування розвитку галузей народного господарства й культу-ри, заходів щодо обслуговування населен-ня і проведення відповідної демографічної політики.

ДЕМОКРАТІЯ [ДЕМОКРАТИЯ] (грец. demo-kratia - влада народу, від demos - народ і kratos - влада) - форма політичної орга-нізації суспільства, що базується на визнан-ні принципів народовладдя. свободи і рівно правності громадян. Характерними рисами Д. є визнання принципів підкорення мен-шості більшості, виборність основних орга-нів державної влади, наявність прав і полі-тичних свобод громадян, створення умов для перетворення їх у реальне життя.