Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕКОРТ [ДЕКОРТ] (від нім. Decort - зниж-ка) -знижка на ціну товару, що надається продавцем покупцеві товару за дострокову його проплату або коли доставлений товар виявляється нижчої якості чи не відповідає зразкам, передбаченим договором.

ДЕКРЕТ (ДЕКРЕТ] (фр. decret, від латин, de-cretum - постанова, указ) - 1. Постанова вищої державної інстанції з якогось питан-ня, що має силу закону. 2. Урядовий акт, який видається в порядку виконання, уп-равління, в доповнення чи зміну законодав-чих актів.

ДЕКРЕТНІ ГРОШІ [ДЕКРЕТНЫЕ ДЕНЬГИ] - грошові знаки, які вводяться в обіг декре-том органів влади, постановою уряду як тимчасовий засіб платежу. Справжня їх ку-півельна цінність визначається не тільки номіналом, а й кон'юнктурою ринку, співвід-ношенням попиту і пропозиції, рівнем цін, кількістю товарів, які можна купити надану суму грошей.

ДЕКУВЕР [ДЕКУВЕР] (від фр. decouvert, букв.- непокритий) - різниця між страхо-вою сумою майна, визначеного полісом, і страховою сумою, яка лишається на ризик страхувальника. Розмір Д. може становити до 50 відсотків страхової оцінки.

ДЕКХОЛДЕР [ДЕКХОЛДЕР] (англ. deck hol-der) - службовець біржі, який збирає дору-чення у клієнтів, а потім розподіляє їх між брокерами.

ДЕЛЕГАТ [ДЕЛЕГАТ] (від латин. delegatus- посланець) - обрана або призначена особа (представник), яка уповноважена представ-ляти інтереси держави, організації, устано-ви в інших державах, регіонах, на з'їздах, конференціях, конгресах, нарадах.

ДЕЛЕГАЦІЯ [ДЕЛЕГАЦИЯ] (від латин. delegatio - вислання) - група делегатів від держави, організації, установи, об'єднання, партії, що їх репрезентує і представляє їхні інтереси, діє від їхнього імені.

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ [ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ] - передання повноважень іншій особі. Проводиться з метою децентралізації управління шляхом залучення до управління більшої кількості з управлінського складу організації, здійснен-ня (делегування) повноважень підлеглим з боку керівника.

ДЕЛІВЕРІ [ДЕЛИВЕРИ] (англ. delivery order) - ордер, письмове розпорядження власни-ка про видачу товару; виданий власником товару ордер на повну або часткову видачу товару зі складу, де він зберігається.

ДЕЛІКТ [ДЕЛИКТ] (від латин, delictum) - незаконна дія, правопорушення, що призво-дить до збитків, які правопорушник зобов'-язаний відшкодувати.