Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕКА... [ДЕКА... ] (від грец. deka - десять) - у складних словах означає десять, у десять ра-зів більше (напр., декалітр - десять літрів).

ДЕКВАЛІФІКАЦІЯ [ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ]- втрата професійних знань (досвіду, навичок).

ДЕКЛАРАНТ [ДЕКЛАРАНТ]-юридична або фізична особа (кілька осіб, партій), яка вис-тупила з заявою (декларацією), заповнила і подала відповідним органам декларацію (майнову, митну, податкову).

ДЕКЛАРАТИВНА МОВА (ДЕКЛАРАТИВНЫЙ ЯЗЫК] - мова програмування; про-грама яка забезпечує зв'язки й відносини між об'єктами і величинами, але не визна-чає послідовності виконання дії. При засто-суванні Д.м. у програмі виразно встановлю-ється, які властивості повинен мати резуль-тат, але не визначається, яким чином він може бути отриманий.

ДЕКЛАРАЦІЯ [ДЕКЛАРАЦИЯ] (від латин, de-claratio, declaro - заявляю, оголошую, опо-віщаю) - передбачені внутрішньодержав-ними і міжнародними правовими чи етич-ними нормами дії оповіщення, повідомлен-ня або надання за вимогою відповідним ор-ганам інформації про доходи, кількість ви-готовлених чи перевезених товарів, яка необхідна для визначення розмірів подат-ків, мита та інших зборів. Можуть бути: 1) заява одного чи кількох урядів країн, полі-тичних партій, громадських організацій, спілок, окремих громадян про визначні по-дії, певні дії, програмні акти, урочисті про-голошення тощо; 2)заява платника податків про обсяги і структуру доходів; 3) заява про працевлаштування; 4) заява митниці про наявність грошей, цінностей, товарів у осо-би, яка перетинає державний кордон, тощо.

ДЕКЛАРАЦІЯ БАНКІВСЬКА [ДЕКЛАРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ] (латин, declaratio - заяв-ляю) -документ, що засвідчує гарантію виконання фінансових зобов'язань за визна-ченими у декларації операціями.

ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНА [ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ] - офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляєть-ся митниці для виконання митних процедур під час міжнародних поставок товарів, пере-везення вантажів. Містить дані про обсяги і структуру вантажів, специфіку товарів, сер-тифікат про якість, перелік вантажних доку-ментів. Предмети не вказаніуД.м., підляга-ють конфіскації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ [ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ] - документ, призначений вантажоодержу-вачу з інформацією відповідно до прийня-тих конвенцій чи інших правових норм, де гарантується відсутність небезпеки для пе-ревезення товарів чи матеріалів і підтвер-джується, що вони належно упаковані й ма-ють застережливі написи.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТОВАРИ ДЛЯ МИТНОГО ТРАНЗИТУ [ДЕКЛАРАЦИЯ О ТОВАРАХ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА] - доку-мент, яким вантажовідправник повідомляє про відповідність товарів для експорту да-ним, зазначеним у митних транзитних до-кументах.

ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВА [ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАЯ] - заява страхувальника про стан об'єкта страхування, характер і ступінь ризику. УД.с., як правило, містяться відо-мості про його місцезнаходження, кількість, вартість, стан, порядок зберігання, вико-ристання, а також якісні характеристики матеріальних цінностей об'єкта (марка, мо-дель, сорт, інші споживчі якості об'єкта стра-хування тощо).