Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕЗ... [ДЕЗ...] (фр. des) - префікс, який оз-начає спотворення, знищення, видалення, відсутність чогось (напр., дезінформація - спотворення інформації).

ДЕЗАВУЮВАННЯ (ДЕЗАВУИРОВАНИЕ] (від фр. desavouer - відмовлятися, вислов-лювати несхвалення) - заява довірителя про його незгоду з дією довіреної особи чи про те, що дана особа не уповноважена дія-ти від імені довірителя.

ДЕЗІГНАЦІЯ [ДЕЗИГНАЦИЯ] (англ. designa-tion) - 1. Підписи осіб-кредиторів. 2. Пере-лік зіпсованих (бракованих) товарів.

ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ [ДЕЗИНВЕСТИЦИИ] -не-гативні нетто-інвестиції, нові капіталовкла-дення, які сумарно менші від зносу й ви-буття основного капіталу фірми.

ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ [ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ] -роз-пад, розподіл на частини цілісної структури, послаблення, порушення зв'язків у єдиній системі.

ДЕЗІНТЕРМЕДІАЦІЯ [ДЕЗИНТЕРМЕДИАЦИЯ] - 1. Відмова від посередництва банків на ринку позичкових капіталів на користь прямого випуску цінних паперів. 2. Вилучен-ня клієнтами депозитів з банків для розмі-щення їх в інструменти грошового ринку в період зростання процентних ставок. 3. Від-тік частини кредитних ресурсів за межі на-ціональної банківської системи. 4. Ситуація, коли фінансові інститути не мають можли-вості виконувати свої посередницькі функції.

ДЕЗІНФЛЯЦІЯ [ДЕЗИНФЛЯЦИЯ] (фр. des... і латин, inflatio - роздмухува ння, розбухан-ня) - зниження темпів зростання цін у пе-ріод рецесії, погіршання кон'юнктури ринку.

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ [ДЕЗИНФОРМАЦИЯ] (від фр. des... і information - повідомлення) - свідоме поширення неправильної інформа-ції, аби ввести в оману громадську думку, викликати певну реакцію в адресата; один з найпоширеніших засобів політичної пропа-ганди з певною антигуманною метою.

ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ [ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ] (фр. desorganisation - порушення порядку) - послаблення чи порушення організації дій, робіт, зруйнування, розлад сформованої ор-ганізації без заміни її новими формами; вне-сення розладу в злагоджені дії.

ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ [ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ] - 1. Введення в оману, позбавлення правильної орієнтації. 2. Втрата здатності орієнтуватися.