Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕБУРС [ДЕБУРС] - безповоротні торго-вельні та інші витрати.

ДЕБЮТ [ДЕБЮТ] (від фр. debut - початок) - початок будь-якої діяльності.

ДЕВАЛЬВАЦІЯ [ДЕВАЛЬВАЦИЯ] (від ла-тин. de - префікс, який означає понижен-ня, і valeo - коштую, вартую) - офіційне зниження вартості грошової одиниці, про-ведене відповідно до законодавства країни керівними органами держави: зниження (зменшення) золотого вмісту у грошовій оди-ниці, зниження курсу грошової одиниці кра-їни відносно твердої валюти інших держав. Д. супроводжується збільшенням маси гро-шей в обігу, зменшенням обсягів валютних резервів і характеризує загострення кризо-вого стану економіки, погіршання торгово-го та платіжного балансів країни. У разі Д. зниження курсу національної валюти фіксу-ється щодо її відношення до долара США чи до визначеного набору іноземних валют, які застосовуються при міжнародних розрахун-ках. Д. може проводитись цілесрямовано (відкрита Д.) з метою стабілізації грошової системи, валютного курсу або породжена стихійними соціально-економічними чи по-літичними причинами (прихована Д), коли знецінюються гроші, стрімко падає курс на-ціональної грошової одиниці без участі державних органів.

ДЕВІАЦІЯ [ДЕВИАЦИЯ] (латин, (deviatio, від devio - відхилення) - раптове, непередба-чене відхилення курсу цінних паперів, цін біржових товарів під впливом різних непе-редбачених кон'юнктурних зривів - форс-мажорних обставин.

ДЕВІЗИ [ДЕВИЗЫ] - 1. Міжнародні платіж-ні засоби у вигляді векселів, чеків, переказів, акредитивів, виставлені іноземним банком, що мають бути оплачені за кордоном в іно-земній валюті. 2. Словесні символи, які ви-користовуються для умовного позначення економічних, підприємницьких операцій (напр., девіз торгів на біржах: "Купуй за низькими цінами, продавай за високими").

ДЕВІЗНА ПОЛІТИКА [ДЕВИЗНАЯ ПОЛИТИКА] - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі й продажу іноземної валюти.

ДЕГРАДАЦІЯ [ДЕГРАДАЦИЯ] (латин. deg-radatio - зниження) - погіршання стану економічної системи, її розвал, втрата орга-нізації, управління.

ДЕГРЕСІЯ [ДЕГРЕССИЯ] (латин, degressus - той, що зійшов униз) - пропорційне оподаткування з пониженням процента для зменшуваних за величиною доходів.

ДЕГУСТАЦІЯ [ДЕГУСТАЦИЯ] (латин. degu-statio, від degustio - куштую) - оцінювання смакових якостей продуктів харчування ор-ганолептичним методом - на основі сма-кових, зорових і нюхових відчуттів.

ДЕДВЕЙТ [ДЕДВЕЙТ] (англ. dead-weight, букв. -тягар) -повна вантажопідйомність судна, включаючи вагу вантажу, пасажирів, екіпажу, палива тощо.